Вы тут

Тайна цела павінна быць тайнай


Вы­ста­ва «Тай­ны це­ла», якая пра­хо­дзіць у ста­лі­цы, вы­клі­ка­ла не­ад­на­знач­ную рэ­ак­цыю ў гра­мад­стве. Ад­ны з за­да­валь­нен­нем на­вед­ва­лі экс­па­зі­цыю, ін­шыя вы­каз­ва­лі­ся на­конт не­да­пу­шчаль­нас­ці па­доб­на­га кштал­ту ме­ра­пры­ем­стваў...

Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю пры­зна­ла не­этыч­най тэ­ле­ві­зій­ную рэ­кла­му вы­ста­вы, «па­коль­кі ў ёй змя­шча­юц­ца вы­явы раз­рэ­за­ных на част­кі плас­ты­на­ва­ных це­лаў па­мер­лых лю­дзей з дэ­ман­стра­цы­яй па­ла­вых ор­га­наў, што па­ру­шае агуль­на­пры­ня­тыя нор­мы ма­ра­лі і ма­раль­нас­ці». Рэ­кла­ма­даў­цу ро­лі­ка і ар­га­ні­за­цыі, якая раз­мя­шча­ла яго на тэ­ле­ка­на­лах, вы­не­се­ны прад­пі­сан­ні аб уста­ра­нен­ні вы­яў­ле­на­га па­ру­шэн­ня за­ка­на­даў­ства, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.