Вы тут

Жыццё за… чужыя крэдыты


4 га­ды і 6 ме­ся­цаў па­збаў­лен­ня во­лі з ад­быц­цём па­ка­ран­ня ў па­праў­чай ка­ло­ніі агуль­на­га рэ­жы­му з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці. Та­кую ацэн­ку суд Каст­рыч­ніц­ка­га ра­ё­на г. Грод­на даў мах­ляр­скім дзе­ян­ням жы­хар­кі аб­лас­но­га цэнт­ра На­стас­сі Раж­ноў­скай.

З вы­со­ка­аплат­най ра­бо­тай у ма­ла­дой жан­чы­ны не атрым­лі­ва­ла­ся, і яна вы­ра­шы­ла не пра­ца­ваць уво­гу­ле і пры гэ­тым ня­бед­на жыць за кошт… бан­каў­скіх па­зык. Але як па­даць у банк да­вед­ку аб сва­іх да­хо­дах, якіх ня­ма? На да­па­мо­гу прый­шлі пра­цу­ю­чыя зна­ё­мыя На­стас­сі, якім яна ка­за­ла, што гро­шы быц­цам тэр­мі­но­ва па­трэб­ны на ля­чэн­не хво­рай ма­ці. Лю­дзі ве­ры­лі, афарм­ля­лі крэ­ды­ты на ся­бе і пе­ра­да­ва­лі Раж­ноў­скай, якая абя­ца­ла аку­рат­на раз­ліч­вац­ца па даў­гах. Та­кім чы­нам уся­го за год яна ўга­ва­ры­ла за­клю­чыць у роз­ных уста­но­вах 12 да­га­ва­роў на крэ­ды­та­ван­не спа­жы­вец­кіх па­трэб — на агуль­ную су­му амаль 175 міль­ё­наў руб­лёў. Ад­нак ка­лі лю­дзі на­гад­ва­лі На­стас­сі, што на­ды­шоў тэр­мін вяр­тан­ня па­зы­кі, яна аб­ры­ва­ла су­вя­зі са сва­і­мі па­моч­ні­ка­мі. Прый­шло­ся ім звяр­тац­ца ў мі­лі­цыю.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.