Вы тут

Юрый Жадобін звольнены ў запас


Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі вы­зва­ліў ге­не­рал-лей­тэ­нан­та Юрыя Жа­до­бі­на ад па­са­ды мі­ніст­ра аба­ро­ны і зволь­ніў яго з ва­ен­най служ­бы ў за­пас па ўзрос­це з пра­вам на­шэн­ня ва­ен­най фор­мы адзен­ня і зна­каў ад­роз­нен­ня. Як па­ве­да­мі­лі БЕЛ­ТА ў прэс-служ­бе кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, ад­па­вед­ны ўказ Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­пі­саў 25 ліс­та­па­да.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.