Вы тут

Маэстра слухае нас


Ды­ры­жор уз­мах­нуў ру­кой, і па яго зна­ку зда­лёк, на­бі­ра­ю­чы гуч­насць, па­лі­ла­ся пес­ня. Ды­ры­жор па­зі­раў на спе­ва­коў з вя­лі­ка­га парт­рэ­та на сця­не му­зей­най за­лы, а хор спя­ваў по­бач, на­яве, пад да­хам На­цы­я­наль­на­га мас­тац­ка­га му­зея Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Сім­ва­ліч­на, што ме­на­ві­та тут ад­бы­ло­ся ўра­чыс­тае ад­крыц­цё пер­ша­га між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю-кон­кур­су ака­дэ­міч­ных і пра­ва­слаў­ных ха­роў Con Аnіma, пры­све­ча­на­га па­мя­ці на­род­на­га ар­тыс­та СССР пра­фе­са­ра Вік­та­ра Роў­ды. Яго шмат­га­до­вая му­зыч­ная і пе­да­га­гіч­ная твор­часць — яск­ра­вая ста­рон­ка гіс­то­рыі на­цы­я­наль­на­га мас­тац­тва.

26-6

«Con Аnіma» ў пе­ра­кла­дзе з італь­ян­скай азна­чае «з на­тхнен­нем». Ме­на­ві­та пад гэ­тым зна­кам прай­шло жыц­цё сла­ву­та­га ай­чын­на­га ха­ра­во­га ды­ры­жо­ра. На ад­крыц­цё фес­ты­ва­лю ў му­зей пры­еха­лі са Смар­го­ні зем­ля­кі ма­эст­ра, прый­шлі вя­до­мыя ста­ліч­ныя му­зы­кан­ты, бы­лыя ка­ле­гі і вуч­ні, ар­тыс­ты шмат­лі­кіх ха­ра­вых ка­лек­ты­ваў. У пе­ра­пын­ках па­між вы­ступ­лен­ня­мі ха­роў гу­ча­лі ўс­па­мі­ны пра жыц­цё і твор­часць вя­до­ма­га ма­эст­ра, раз­ва­жан­ні пра яго ад­мет­нае мес­ца ў му­зыч­най куль­ту­ры.

26-7

Пры­све­ча­ным па­мя­ці Вік­та­ра Роў­ды бы­ло за­па­мі­наль­нае вы­ступ­лен­не ака­дэ­міч­на­га хо­ру На­цы­я­наль­най тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Ста­лых май­строў пад­тры­ма­ла ма­ла­дая зме­на: хор хлоп­чы­каў і юна­коў Рэс­пуб­лі­кан­ска­га му­зыч­на­га ка­ле­джа, хор Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та куль­ту­ры і мас­тац­тваў, хор сту­дэн­таў Бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­най ака­дэ­міі му­зы­кі. Вы­ступ­лен­не ін­тэр­на­цы­я­наль­на­га ка­лек­ты­ву спе­ва­коў сту­дэнц­ка­га клу­ба ме­ду­ні­вер­сі­тэ­та яшчэ раз па­цвер­дзі­ла: вы­со­ка­мас­тац­кія тво­ры пе­ра­жы­ва­юць век сва­іх твор­цаў, яны бліз­кія лю­дзям усіх уз­рос­таў, усіх на­цы­я­наль­нас­цяў.

26-8

Яў­ген Пя­сец­кі.

Фо­та аў­та­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.