Вы тут

Коратка


У БДУ пач­нуць рых­та­ваць спе­цы­я­ліс­таў вы­шэй­шай ква­лі­фі­ка­цыі па спе­цы­яль­нас­ці «Па­ра­зі­та­ло­гія».

Ра­сія з 10 снеж­ня ўво­дзіць пра­цэ­ду­ру ска­ні­ра­ван­ня па­пі­ляр­ных узо­раў усіх паль­цаў рук ін­ша­зем­цаў і асоб без гра­ма­дзян­ства пры афарм­лен­ні ім віз для ўез­ду ў РФ або тран­зіт­най ві­зы для пе­ра­мя­шчэн­ня праз тэ­ры­то­рыю кра­і­ны.

Да кан­ца пер­шай дэ­ка­ды снеж­ня пра­езд у гра­мад­скім транс­пар­це па­да­ра­жэе на Br500 і скла­дзе Br4,5 тыс. Та­лон у ва­дзі­це­ля бу­дзе каш­та­ваць Br5  тыс., пра­езд у аў­то­бу­сах экс­прэс-марш­ру­таў — Br6 тыс.

Ста­ліч­ны «Кір­маш» 26 ліс­та­па­да пра­да­ста­віць па­куп­ні­кам скід­ку 15 пра­цэн­таў на ўсе та­ва­ры.

Вы­твор­часць свi­нi­ны ў жы­вой ва­зе за сту­дзень-каст­рыч­нiк 2014 го­да ў цэ­лым па кра­i­не скла­ла 322,8 тыс. т, або 83,5 пра­цэн­та да ад­па­вед­на­га пе­ры­я­ду 2013 го­да.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.