Вы тут

Доля інфіцыраваных жанчын і тых, каму «за 30», расце


1 снеж­ня — Су­свет­ны дзень ба­раць­бы са СНІ­Дам

Ча­ла­вец­тва зна­ё­мае з ВІЧ-ін­фек­цы­яй ужо больш за тры дзе­ся­ці­год­дзі. У на­шай кра­і­не, па­вод­ле звес­так Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя, з 1987 го­да за­рэ­гіст­ра­ва­на звыш 17 000 ін­фі­цы­ра­ва­ных, амаль 7 ты­сяч з якіх — жа­но­ча­га по­лу.

3 894 ВІЧ-па­зі­тыў­ныя па­мер­лі (2 203 з іх — у ста­дыі СНІ­Ду).

З 2000-га па 2013 год коль­касць па­цы­ен­таў з упер­шы­ню ўста­ноў­ле­ным ды­яг­на­зам вы­рас­ла больш чым у 3 ра­зы (на 100 ты­сяч на­сель­ніц­тва).

Удзель­ная ва­га тых, ка­му ад 15 да 29 га­доў, у агуль­най коль­кас­ці ВІЧ-ста­ноў­чых з упер­шы­ню ўста­ноў­ле­ным ды­яг­на­зам змян­ша­ец­ца. Сён­ня іх — не больш за 30%. Коль­касць ВІЧ-ін­фі­цы­ра­ва­ных жан­чын па­вя­лі­чы­ла­ся ле­тась у па­раў­на­нні з па­пя­рэд­нім го­дам на 30%. За 10 ме­ся­цаў гэ­та­га го­да до­ля жан­чын скла­ла 40%.

Ле­тась у ВІЧ-па­зі­тыў­ных бе­ла­ру­сак на­ра­дзі­лі­ся 17 дзя­цей.

ВІЧ рэ­гіст­ру­ец­ца ва ўсіх рэ­гі­ё­нах кра­і­ны. З 1996 го­да са­май не­спры­яль­най ся­род аб­лас­цей за­ста­ец­ца Го­мель­ская — 46 вы­пад­каў пяр­віч­най за­хва­раль­нас­ці на 100 000 на­сель­ніц­тва су­праць 16 у ся­рэд­нім па Бе­ла­ру­сі. Са­мы ніз­кі ўзро­вень на­зі­ра­ец­ца ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці — 7 вы­пад­каў на 100 000.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.