Вы тут

Міжнародная заслуга


Стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­ру­сі Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка ўзна­га­ро­джа­ны ме­да­лём «За ўма­ца­ван­не пар­ла­менц­ка­га су­пра­цоў­ніц­тва» на чар­го­вым па­ся­джэн­ні Са­ве­та Між­пар­ла­менц­кай асамб­леі СНД.

«Мы даў­но пры­ня­лі гэ­тае ра­шэн­не — уз­на­га­ро­дзіць ме­да­лём Ула­дзі­мі­ра Паў­ла­ві­ча. Але маг­чы­масць з'я­ві­ла­ся толь­кі сён­ня», — ска­за­ла стар­шы­ня Са­ве­та Ва­лян­ці­на Мац­ві­ен­ка.

Ме­да­лём «За ўма­ца­ван­не пар­ла­менц­ка­га су­пра­цоў­ніц­тва» ўзна­га­родж­ва­юц­ца пар­ла­мен­та­рыі, дзяр­жаў­ныя і гра­мад­скія дзея­чы, гра­ма­дзя­не кра­ін СНД, гра­ма­дзя­не ін­шых дзяр­жаў, служ­бо­выя асо­бы і су­пра­цоў­ні­кі ор­га­наў СНД, між­на­род­ныя слу­жа­чыя ін­шых між­на­род­ных ар­га­ні­за­цый — за асаб­лі­вы ўклад у раз­віц­цё ма­дэль­на­га і на­цы­я­наль­на­га за­ка­на­даў­ства, пар­ла­мен­та­рыз­му, ума­ца­ван­не дэ­ма­кра­тыі і кан­сты­ту­цый­на­га ла­ду, за­бес­пя­чэн­не пра­воў і сва­бод гра­ма­дзян у дзяр­жа­вах СНД.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.