Вы тут

Акадэмія футбольных талентаў


Яе адкрыццё адбылося ў сталіцы Палесся, Пінску

Для фут­ба­ліс­таў-па­чат­коў­цаў там ця­пер ство­ра­ны та­кія ўмо­вы, якіх не мае больш ні адзін го­рад Бе­ла­ру­сі

Фут­боль­ная ака­дэ­мія — гэ­та су­час­ны спар­тыў­ны комп­лекс, пры­зна­ча­ны для пад­рых­тоў­кі фут­ба­ліс­таў. Ён уклю­чае ў ся­бе ад­мі­ніст­ра­цый­на-бы­та­вы кор­пус з раз­дзя­валь­ня­мі, трэ­на­жор­най за­лай, мед­ка­бі­не­там; тры фут­боль­ныя по­лі са штуч­ным па­крыц­цём і ад­но з на­ту­раль­ным. Гля­дац­кая тры­бу­на раз­лі­ча­на на 400 мес­цаў. Адзін са ста­ды­ё­наў кры­ты, дру­гі мае па­да­грэў.

На гэ­ту спар­тыў­ную пры­га­жосць з бюд­жэ­ту кра­і­ны гро­шы не вы­дат­коў­ва­лі­ся. Фут­боль­ную ака­дэ­мію Пін­ску па­да­рыў ура­джэ­нец го­ра­да мас­коў­скі біз­нес­мен Аляк­сандр За­рыб­ка. Вы­пуск­нік пін­скай СШ №11 і дзі­ця­ча-юнац­кай спар­тыў­най шко­лы, спа­дар За­рыб­ка ця­пер — кі­раў­нік гру­пы кам­па­ній «АЛ­МІ».

Вя­лі­кія кра­мы з та­кой наз­вай даў­но ад­кры­лі­ся ў Пін­ску, яны пра­цу­юць і ў Брэс­це. І гэ­та част­ка біз­не­су бы­ло­га пін­чу­ка. А вось спар­тыў­ны аб'­ект кош­там 10 міль­ё­наў до­ла­раў стаў яго па­да­рун­кам ма­лой ра­дзі­ме.

Пад­час ура­чыс­та­га ад­крыц­ця фут­боль­най ака­дэ­міі Аляк­сандр За­рыб­ка шчы­рыя сло­вы ўдзяч­нас­ці ад­ра­са­ваў свай­му бы­ло­му трэ­не­ру Ула­дзі­мі­ру Шу­ма­ры­ну. Ця­пер пе­да­гог бу­дзе пра­ца­ваць з юны­мі фут­ба­ліс­та­мі ў но­вых умо­вах.

Свят­ла­на ЯС­КЕ­ВІЧ

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.