Вы тут

Ёсць да чаго імкнуцца


Та­ва­ра­зва­рот з Сер­бі­яй па­ві­нен вы­рас­ці да паў­міль­яр­да до­ла­раў

На гэ­тай мэ­це ў эка­на­міч­ных ста­сун­ках па­між дзяр­жа­ва­мі зра­біў ак­цэнт Ана­толь Ру­бі­наў, стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі, пад­час су­стрэ­чы з пер­шым на­мес­ні­кам стар­шы­ні ўра­да — мі­ніст­рам за­меж­ных спраў Сер­біі Іві­цам Да­чы­чам.

— Ваш ві­зіт — гэ­та свед­чан­не та­го, што су­пра­цоў­ніц­тва па­між Бе­ла­рус­сю і Сер­бі­яй па­шы­ра­ец­ца, — за­ўва­жыў у па­чат­ку су­стрэ­чы Ана­толь Ру­бі­наў.

Стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі на­га­даў, што ле­тась на­шу кра­і­ну на­ве­даў Прэ­зі­дэнт Сер­біі Та­міс­лаў Ні­ко­ліч, а сё­ле­та бе­ла­рус­кі Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­ве­даў Сер­бію. Гэ­та, без­умоў­на, на­да­ло ім­пульс двух­ба­ко­ва­му су­пра­цоў­ніц­тву ў роз­ных сфе­рах.

— У ста­сун­ках Бе­ла­ру­сі і Сер­біі важ­ную ро­лю ады­гры­вае эка­но­мі­ка, — ад­зна­чыў Ана­толь Ру­бі­наў. — Трэ­ба ад­зна­чыць, што пад­пі­сан­не ў 2009 го­дзе па­гад­нен­ня аб сва­бод­ным ганд­лі па­між на­шы­мі кра­і­на­мі ме­ла вя­лі­кае зна­чэн­не. За гэ­ты час у тры з па­ло­вай ра­зы па­вя­лі­чыў­ся наш та­ва­ра­зва­рот, за мі­ну­лы год ён склаў амаль 200 міль­ё­наў до­ла­раў. Ця­пер ста­іць за­да­ча да­вес­ці та­ва­ра­зва­рот да 500 міль­ё­наў.

Па сло­вах стар­шы­ні верх­няй па­ла­ты, кра­і­ны ма­юць доб­рыя пры­кла­ды су­пра­цоў­ніц­тва не толь­кі ў сфе­ры ганд­лю, але і ў сфе­ры ін­вес­ты­цый, ства­рэн­ня су­мес­ных вы­твор­час­цяў. На тэ­ры­то­рыі на­шай кра­і­ны — гэ­та буй­ныя бу­даў­ні­чыя пра­ек­ты ў Мін­ску, у Сер­біі ёсць збо­рач­ныя вы­твор­час­ці бе­ла­рус­кай тэх­ні­кі.

— Ста­сун­кі па­між на­шы­мі кра­і­на­мі вель­мі доб­ра раз­ві­ва­юц­ца на вы­шэй­шым уз­роў­ні, — лі­чыць Ана­толь Ру­бі­наў. — У той жа час па­між кі­раў­ні­ка­мі пар­ла­мен­таў тры­ва­лыя кан­так­ты па­куль не на­ла­джа­ны. Прый­шоў час па­вы­сіць уз­ро­вень на­ша­га пар­ла­менц­ка­га ўза­е­ма­дзе­ян­ня.

У су­вя­зі з гэ­тым стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі вы­ка­заў спа­дзя­ван­ні, што яго ка­ле­га з серб­ска­га бо­ку Майя Гой­ка­віч па­цвер­дзіць на­кі­ра­ва­нае ра­ней за­пра­шэн­не на­ве­даць Бе­ла­русь з афі­цый­ным ві­зі­там.

Іві­ца Да­чыч па­га­дзіў­ся з тым, што ста­сун­кі па­між Бе­ла­рус­сю і Сер­бі­яй вель­мі сяб­роў­скія.

— Па­між Бе­ла­рус­сю і Сер­бі­яй ня­ма спрэч­ных пы­тан­няў, — за­явіў серб­скі дып­ла­мат. Што да па­лі­тыч­на­га ўзроў­ню су­пра­цоў­ніц­тва, то, я лі­чу, не­аб­ход­на пра­цяг­нуць гэ­тыя доб­рыя тэн­дэн­цыі.

Так­са­ма Іві­ца Да­чыч па­абя­цаў пе­ра­даць кі­раў­ні­ку пар­ла­мен­та Сер­біі за­пра­шэн­не стар­шы­ні Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі на­ве­даць на­шу кра­і­ну.

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ.

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.