Вы тут

Гараскоп стрыжак на снежань


2 снеж­ня, аў­то­рак. Стрыж­ка ў гэ­ты дзень па­ско­рыць рост ва­ла­соў, але па­гор­шыць іх стан і знеш­ні вы­гляд.

3 снеж­ня, се­ра­да. Доб­ры дзень. Пры­чос­ка атры­ма­ец­ца пры­го­жай, а ва­ла­сы ста­нуць зда­ро­вы­мі і моц­ны­мі.

4 снеж­ня, чац­вер. Уда­лы дзень для стрыж­кі. Яна пры­ня­се шчас­це і пры­ваб­ную знеш­насць.

5 снеж­ня, пят­ні­ца. Дзень доб­ры для фар­мі­ра­ван­ня пыш­ных і лёг­кіх пры­чо­сак.

6 снеж­ня, су­бо­та. Доб­ры дзень для стрыж­кі ва­ла­соў. Ра­зам з аб­стры­жа­ны­мі кон­чы­ка­мі знік­не і част­ка праб­лем, якія вас тур­бу­юць.

7 снеж­ня, ня­дзе­ля. Не­спры­яль­ны дзень для стрыж­кі і ства­рэн­ня пры­чос­кі.

8 снеж­ня, па­ня­дзе­лак. Так­са­ма пра­цяг­ва­ец­ца не­спры­яль­ны ме­ся­цо­вы ўплыў на стрыж­ку ва­ла­соў. Пас­ля стрыж­кі ў дні Ра­ка пры­чос­ка цал­кам не тры­мае фор­му, ва­ла­сы ста­но­вяц­ца не­па­слух­мя­ны­мі, не пад­да­юц­ца ўклад­цы.

9 снеж­ня, аў­то­рак. Не­спры­яль­ны дзень для стрыж­кі і афар­боў­ван­ня ва­ла­соў.

10 снеж­ня, се­ра­да. Спры­яль­ны час для стрыж­кі ва­ла­соў. Пры­го­жая пры­чос­ка ста­ноў­ча паў­плы­вае на ва­ша зда­роўе.

11 снеж­ня, чац­вер. Ус­тры­май­це­ся ад стрыж­кі ў гэ­ты дзень, та­му што вы­ні­кам мо­гуць стаць пе­сі­міс­тыч­нае стаў­лен­не да жыц­ця, дэ­прэ­сія.

12 снеж­ня, пят­ні­ца. Вы­дат­ны час. За­зір­ні­це ў цы­руль­ню — но­вая пры­чос­ка зро­біць вас пры­га­жэй.

13 снеж­ня, су­бо­та. Стрыж­ка даў­жэй за­хоў­вае фор­му і спры­яе рос­ту і ўма­ца­ван­ню ва­ла­соў.

14 снеж­ня, ня­дзе­ля. Пас­ля стрыж­кі ва­ла­сы бу­дуць хут­ка рас­ці і менш вы­па­даць.

15 снеж­ня, па­ня­дзе­лак. Пры­чос­ка, зроб­ле­ная ў гэ­ты дзень, бу­дзе лёг­кай і пры­го­жай. Ва­ла­сы бу­дуць хут­ка рас­ці.

16 снеж­ня, аў­то­рак. Стрыж­ка ў гэ­ты час спры­яль­ная не толь­кі для ва­ла­соў — яна ней­кім чы­нам мо­жа па­леп­шыць зрок і па­мяць.

17 снеж­ня, се­ра­да. Па­ход у цы­руль­ню рэ­ка­мен­ду­ец­ца ад­клас­ці.

18 снеж­ня, чац­вер. Ні­чо­га но­ва­га та­кая стрыж­ка ў жыц­цё не пры­ня­се, але атры­ма­ец­ца пры­го­жай і ўда­лай, што па­зі­тыў­на паў­плы­вае на на­строй.

19 снеж­ня, пят­ні­ца. Нейт­раль­ны час для стрыж­кі.

20 снеж­ня, су­бо­та. Афар­боў­ван­не і стрыж­ка ва­ла­соў да­дасць у жыц­цё ра­дас­ці і ап­ты­міз­му.

21 снеж­ня, ня­дзе­ля. Са­мы дрэн­ны дзень ме­ся­цо­ва­га ка­лен­да­ра для стрыж­кі.

22 снеж­ня, па­ня­дзе­лак. Вель­мі не­га­тыў­ны час для стрыж­кі ва­ла­соў, якая мо­жа спра­ва­ка­ваць кан­флік­ты.

23 снеж­ня, аў­то­рак. Спры­яль­ны час для ства­рэн­ня на га­ла­ве пры­га­жос­ці.

24 снеж­ня, се­ра­да. Доб­ры дзень для аван­гард­ных стры­жак.

25 снеж­ня, чац­вер. Стрыг­чы ва­ла­сы мож­на. Ма­гіч­ная ўлас­ці­васць гэ­та­га дня за­клю­ча­ец­ца ў тым, што пас­ля стрыж­кі вы мо­жа­це пры­цяг­нуць зме­ны ў ва­ша жыц­цё.

26 снеж­ня, пят­ні­ца. Стрыж­ка ва­ла­соў у дні Ме­ся­ца ў Ры­бах мо­жа пры­вес­ці да з'яў­лен­ня пер­ха­ці.

27 снеж­ня, су­бо­та. Сё­мы ме­ся­цо­вы дзень спаль­вае. Стрыж­ка мо­жа сур'­ёз­на па­гор­шыць ва­ша зда­роўе і па­гра­жае кан­флік­та­мі.

28 снеж­ня, ня­дзе­ля. Так­са­ма вар­та ўстры­мац­ца ад стрыж­кі. Гэ­та дзень па­сіў­нас­ці і на­зі­ран­ня, а не зме­ны імі­джу.

29 снеж­ня, па­ня­дзе­лак. Адзін з са­мых ня­ўда­лых дзён для стрыж­кі. Ён пры­цяг­вае хва­ро­бы.

30 снеж­ня, аў­то­рак. Доб­ры дзень для стрыж­кі. Ва­ла­сы хут­ка рас­туць, ста­но­вяц­ца зда­ро­вы­мі, не вы­па­да­юць, менш ся­куц­ца.

31 снеж­ня, се­ра­да. Спры­яль­ны дзень для на­вед­ван­ня цы­руль­ні­ка. Асаб­лі­ва доб­ра ў гэ­тыя дні ўда­ец­ца ўклад­ка ва­ла­соў.

 

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.