Вы тут

Чыгуначнікі дапамаглі затрымаць рэцыдывіста


Зла­чын­цы не грэ­бу­юць за­раб­ляць на­ват на бяс­пе­цы лю­дзей. Сіг­нал аб тым, што на ўчаст­ку да­ро­гі Мі­ра­дзі­на — Баб­руйск зня­та не­каль­кі тро­саў ад дро­сель­ных пе­ра­мы­чак, па­сту­піў ад су­пра­цоў­ні­каў стан­цыі Мі­ра­дзі­на. Піль­насць пра­яві­лі на­чаль­нік стан­цыі Аляк­сандр Сой­ка ра­зам са сва­і­мі ка­ле­га­мі.

—Не­пры­вет­ны ма­ла­ды ча­ла­век тра­піў мне на во­чы як­раз у той мо­мант, ка­лі я ехаў да­до­му на ве­ла­сі­пе­дзе ўздоўж чы­гу­нач­най да­ро­гі, — рас­ка­заў Аляк­сандр Сой­ка. — Я спы­таў­ся, ку­ды ён ідзе і ча­му не хо­ча па­ча­каць элект­рыч­ку. Але ён быў не вель­мі га­вар­кім. І ка­лі праз не­каль­кі хві­лін па­зва­ніў дзя­жур­ны і па­ве­да­міў аб зда­рэн­ні, я ча­мусь­ці ад­ра­зу ж па­ду­маў пра гэ­та­га ча­ла­ве­ка.

Пра яго чы­гу­нач­ні­кі апе­ра­тыў­на па­пя­рэ­дзі­лі су­пра­цоў­ні­каў Баб­руй­ска­га АУС на транс­пар­це. Ім ака­заў­ся ра­ней не­ад­на­ра­зо­ва су­дзі­мы за па­доб­ныя зла­чын­ствы 31‑га­до­вы жы­хар Баб­руй­ска.

За ак­тыў­ную гра­ма­дзян­скую па­зі­цыю і да­па­мо­гу ор­га­нам унут­ра­ных спраў у рас­крыц­ці зла­чын­ства Аляк­санд­ру Сой­ку аб'­яў­ле­на па­дзя­ка і ўру­ча­на гра­шо­вая прэ­мія.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.