Вы тут

Пагоня за здароўем


Са­ма­му ма­ло­му бе­гу­ну, які браў удзел у по­лац­кім «на­род­ным ма­ра­фо­не», бы­ло ўся­го 3 га­ды, а ста­рэй­ша­му 75!

— У По­лац­ку прай­шла ак­цыя «У па­го­ню за зда­роў­ем». Усім ах­вот­ным на пра­ця­гу га­дзі­ны пра­па­ноў­ва­ла­ся пра­бег­чы дыс­тан­цыю па сва­іх маг­чы­мас­цях. У вы­ні­ку вы­пра­ба­ва­лі свае сі­лы ка­ля 110 ча­ла­век. Ці­ка­ва, што трох­га­до­вы хлоп­чык Ан­тон Бры­гі­нец ра­зам са сва­ёй ма­ці пе­ра­адо­леў дыс­тан­цыю ў 2,5 кі­ла­мет­ра... А са­мы­мі па­ва­жа­ны­мі па ўзрос­це ўдзель­ні­ка­мі спар­тыў­на­га ме­ра­пры­ем­ства бы­лі 75-га­до­вы Ва­ле­рый Кі­ра­коў і 68-га­до­вая Лі­дзія Ма­ка­рэ­віч, — па­ве­да­мі­лі «Звяз­дзе» ў По­лац­кім рай­вы­кан­ка­ме.

Уво­гу­ле па­ла­ча­не ў па­го­ні за зда­роў­ем пра­бег­лі 510 кі­ла­мет­раў.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.