Вы тут

Сэканоміць час мы зможам разам


Пош­та ў су­час­ным све­це не толь­кі апе­ра­тыў­на ад­каз­вае на са­мыя роз­ныя тра­ды­цый­ныя за­пы­ты сва­іх клі­ен­таў, але і па­пя­рэдж­вае іх жа­дан­ні пра­па­но­вай но­вых па­слуг. Пра гэ­та і не толь­кі — раз­мо­ва з ды­рэк­та­рам Го­мель­ска­га фі­лі­яла РУП «Бел­пош­та» Га­лі­най Ця­рэ­шчан­ка.

2-6

— Неш­та па­ста­ян­на змя­няць і та­кім чы­нам удас­ка­наль­вац­ца — прос­та не­аб­ход­насць сён­няш­ня­га ча­су, — лі­чыць кі­раў­нік. — Трэ­ба па­ста­ян­на пра­па­ноў­ваць но­выя па­слу­гі, ука­ра­няць іх, ра­біць так, каб яны зна­хо­дзі­лі сваё да­стой­нае мес­ца на рын­ку. Сён­ня мы за­мя­шча­ем звы­чай­ную пе­ра­сыл­ку пісь­ма на пе­ра­сыл­ку ў фар­ма­це «пер­шы клас». Згод­на з між­на­род­ным стан­дар­там, пе­ра­сыл­ка ідзе па прын­цы­пе «дзень+адзін» у лю­бы на­се­ле­ны пункт рэс­пуб­лі­кі, у той час як звы­чай­ным пісь­мом гэ­та ро­біц­ца ў за­леж­нас­ці ад пунк­та пры­зна­чэн­ня па фор­му­ле «дзень+тры». Каш­туе па­слу­га кры­ху да­ра­жэй, але ж пры гэ­тым знач­на па­мян­ша­юц­ца тэр­мі­ны яе вы­ка­нан­ня.

— На­коль­кі ве­даю, сён­ня ўсе ад­дзя­лен­ні су­вя­зі пе­ра­бу­да­ва­лі сіс­тэ­му сва­ёй ра­бо­ты яшчэ і та­му, што клі­ен­ты атрым­лі­ва­юць шмат па­сы­лак ад ін­тэр­нэт-крам.

— Так, апош­нія га­ды струк­ту­ра на­шых па­слуг у ад­дзя­лен­нях су­вя­зі мя­ня­ец­ца. Па­вя­ліч­ва­ец­ца коль­касць па­сы­лак і дроб­ных па­ке­таў. Ад­па­вед­на, мы пры­ня­лі ра­шэн­не ад­кры­ваць пунк­ты па іх вы­да­чы. Вы­дзе­ле­ны пра­цоў­ныя мес­цы. У Го­ме­лі пра­цу­юць па­куль 2 та­кія пунк­ты. У па­чат­ку снеж­ня мы ад­кры­ва­ем яшчэ 2. А вы­дзе­ле­ных ра­бо­чых мес­цаў па пры­ёме і вы­да­чы ў нас уво­гу­ле па воб­лас­ці 23, у тым лі­ку 10 у Го­ме­лі.

— На пош­ту ня­рэд­ка пры­хо­дзяць лю­дзі, якія кла­дуць, на­прык­лад, не­вя­ліч­кія гро­шы на тэ­ле­фон. Гэ­та ча­сам моц­на нер­вуе, бо знач­на за­цяг­ва­ец­ца час на аб­слу­гоў­ван­не ін­шых клі­ен­таў.

— Ра­бо­та з дроб­ны­мі пла­ця­жа­мі для нас так­са­ма з'яў­ля­ец­ца праб­ле­май. Прос­та па­ве­лі­чэн­нем коль­кас­ці пра­цоў­ных мес­цаў ці па­ве­лі­чэн­нем пра­цоў­на­га ча­су на­шых апе­ра­та­раў яе не вы­ра­шыць. Прый­шоў час, ка­лі мы па­він­ны ву­чыць мно­гіх на­шых клі­ен­таў ка­рыс­тац­ца ін­шы­мі, аль­тэр­на­тыў­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі для апла­ты. Да сло­ва, пла­ця­жы за ма­біль­ныя тэ­ле­фо­ны ў струк­ту­ры ўсіх на­шых пла­ця­жоў зай­ма­юць да­стат­ко­ва вя­лі­кі пра­цэнт. У той жа час пра­цэ­ду­ру апла­ты не­скла­да­на ажыц­ця­віць праз ін­шыя пла­цеж­ныя сіс­тэ­мы. У тым лі­ку і не­па­срэд­на на по­шце праз ін­фа­кі­ёс­кі. Ця­пер іх 135, і яны ўста­ля­ва­ны ва ўсіх буй­ных ад­дзя­лен­нях су­вя­зі. Тую ж апе­ра­цыю не­скла­да­на зра­біць і праз кар­ту экс­прэс-апла­ты — гэ­та вель­мі хут­ка.

— Клі­ен­таў трэ­ба ву­чыць. Але ж, ві­даць, і су­пра­цоў­ні­каў пош­ты — так­са­ма...

— Вя­до­ма ж. Што­ме­сяц мы збі­ра­ем для гэ­та­га на­чаль­ні­каў ад­дзя­лен­няў су­вя­зі. Ву­чым на­ват та­му, якія сло­вы па­ві­нен ка­заць апе­ра­тар пры ра­бо­це з клі­ен­та­мі, га­во­рым пра тое, як спе­цы­я­ліст па­ві­нен вы­гля­даць на пра­цоў­ным мес­цы.

— Га­лі­на Ана­толь­еў­на, а вы са­мі ча­му ву­чы­це­ся ад свай­го пер­са­на­лу?

— Не­ка­то­рыя ўзнік­шыя праб­ле­мы мо­жа пад­ка­заць толь­кі апе­ра­тар ці на­чаль­нік ад­дзя­лен­ня. Та­му час­та атрым­лі­ва­ец­ца, што важ­ныя ідэі ідуць ад іх. По­тым мы рэа­лі­зу­ем па­жа­дан­ні і атрым­лі­ва­ем хут­кі эфект.

Час­та пры аса­біс­тым кан­так­це су­пра­цоў­ні­кі пош­ты як у га­рад­скіх, так і ў сель­скіх ад­дзя­лен­нях су­вя­зі неш­та важ­нае пра­па­ноў­ва­юць. Бы­вае, ра­зам са­дзім­ся і па­чы­на­ем вы­ву­чаць пра­грам­ны пра­дукт: што прос­та, што скла­да­на, што трэ­ба ўдас­ка­на­ліць.

— А як пры­жы­ва­юц­ца, як пра­цу­юць пе­ра­соў­ныя ад­дзя­лен­ні су­вя­зі?

— На Го­мель­шчы­не іх 53, і пра­ца іх у мно­гім за­ле­жыць ад асо­бы су­пра­цоў­ні­ка. У снеж­ні ў Рэ­чы­цы і Ма­зы­ры мы пра­во­дзім два се­мі­на­ры для на­чаль­ні­каў пе­ра­соў­ных ад­дзя­лен­няў су­вя­зі. Для та­го, каб па­вы­сіць якасць па­слуг, бу­дзем яшчэ больш ува­гі на­да­ваць аб­ме­ну во­пы­там, па­вы­шэн­ню пра­фе­сі­я­на­ліз­му.

— А як з па­шы­рэн­нем сет­кі паш­то­вых аб'­ек­таў у га­ра­дах?

— Мы па­ста­ян­на пра­цу­ем у гэ­тым кі­рун­ку. Сё­ле­та ў 19 мік­ра­ра­ё­не Го­ме­ля па­бу­да­ва­лі но­вае буй­ное ад­дзя­лен­не су­вя­зі, ад­крыц­цё яко­га пла­ну­ем на 6 снеж­ня. У гэ­тым ад­дзя­лен­ні клі­ен­таў бу­дуць аб­слу­гоў­ваць на трох ра­бо­чых мес­цах і ў пунк­це вы­да­чы паш­то­вых ад­праў­лен­няў. За­га­дзя за­пра­ша­ем!

— У на­ша жыц­цё ак­тыў­на ўва­хо­дзіць тэ­ма элект­рон­на­га ўра­да. У якой якас­ці тут прад­стаў­ле­на пош­та?

— Мы рэа­лі­зу­ем гэ­тую па­слу­гу праз агуль­на­дзяр­жаў­ную аў­та­ма­ты­за­ва­ную ін­фар­ма­цый­ную сіс­тэ­му. Для гэ­тай мэ­ты ў нас па­куль што ў трох ад­дзя­лен­нях су­вя­зі Го­ме­ля ўста­ля­ва­ны кам­п'ю­та­ры, якія вы­да­юць да­вед­кі. А з 1 сту­дзе­ня 2015 го­да та­кія па­слу­гі мож­на бу­дзе за­ка­заць і ў кож­ным ра­ён­ным вуз­ле паш­то­вай су­вя­зі. Ця­пер клі­ент мо­жа атры­маць ін­фар­ма­цыю па трох кі­рун­ках. На­прык­лад, за­пы­таць ін­фар­ма­цыю па сва­іх за­па­зы­ча­нас­цях у бюд­жэт: крэ­ды­тах, ка­му­наль­ных пла­ця­жах... Па-дру­гое, ча­ла­век мо­жа да­ве­дац­ца пра ней­кі аб'­ект ма­ё­мас­ці, ка­лі, на­прык­лад, ён хо­ча яго на­быць: ма­ю­чы ад­рас, мож­на да­ве­дац­ца, хто гас­па­дар до­ма, якая пло­шча яго, які год бу­даў­ніц­тва... Гэ­тая ды ін­шая ін­фар­ма­цыя мо­жа да­па­маг­чы ча­ла­ве­ку ра­за­брац­ца ў роз­ных жыц­цё­вых сі­ту­а­цы­ях. І трэ­цяя па­слу­га — да­вед­кі юры­дыч­най асо­бе пра яе за­па­зы­ча­насць у бюд­жэт. Дзя­ку­ю­чы та­кой ін­фар­ма­цыі лю­дзі змо­гуць вы­ра­шыць мно­гія да­лі­кат­ныя праб­ле­мы. На жаль, па­куль што мо­жам пра­па­на­ваць у гэ­тым кі­рун­ку толь­кі 3 па­слу­гі, але па ме­ры га­тоў­нас­ці ўла­даль­ні­каў ін­фар­ма­цыі бу­дзем па­шы­раць іх спектр...

— Го­мель­шчы­на, як і ін­шыя воб­лас­ці кра­і­ны, ак­тыў­на ўклю­чы­ла­ся ў пост­кро­сінг — між­на­род­ны ан­лайн-пра­ект, мэ­тай яко­га з'яў­ля­ец­ца аб­мен паш­то­вы­мі карт­ка­мі і мар­ка­мі па­між людзь­мі з роз­ных кут­коў пла­не­ты.

— Пост­кро­сінг быў пры­ду­ма­ны для тых, хто ста­міў­ся ад ста­сун­каў толь­кі ў ін­тэр­нэ­це і ад­дае пе­ра­ва­гу паш­тоў­кам. Між ін­шым, на­ша рэс­пуб­лі­ка ак­тыў­на ўклю­чы­ла­ся ў раз­віц­цё гэ­та­га пра­ек­та і ця­пер ува­хо­дзіць у топ-10 па аб'­ёмах пе­ра­сы­лак. Ін­та­рэс да пост­кро­сін­гу вя­лі­кі. Праз паш­тоў­кі лю­дзі мо­гуць рас­каз­ваць пра сваю кра­і­ну, дзя­ліц­ца па­чуц­ця­мі і жар­та­мі, рас­каз­ваць пра свае за­хап­лен­ні. На паш­тоў­ках — не толь­кі ві­ды на­шай пры­го­жай пры­ро­ды, але і фо­та­здым­кі з рэ­цэп­та­мі бе­ла­рус­кай кух­ні, аб­ра­ды Бе­ла­ру­сі, ві­ды ма­рак кра­і­ны, кар­ці­ны На­цы­я­наль­на­га мас­тац­ка­га му­зея... Тыя, хто за­ці­ка­віў­ся гэ­тай спра­вай, га­во­раць, што ада­рвац­ца ўжо нель­га. У нас на Го­мель­шчы­не ёсць не­каль­кі сот­няў па­ста­ян­ных ама­та­раў пост­кро­сін­гу, якія вя­дуць ак­тыў­ную пе­ра­піс­ку з усім све­там.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ.
Фо­та аў­та­ра

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.