Вы тут

З эмблемай РСС


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь 20 ліс­та­па­да вы­пус­ці­ла ў аба­ра­чэн­не но­вую паш­то­вую мар­ку «Зі­мо­выя ві­ды спор­ту. Бія­тлон» з эмб­ле­май РСС — Рэ­гі­я­наль­на­га су­пра­цоў­ніц­тва ў га­лі­не су­вя­зі.

47-2014-11-12.eps

Па­гад­нен­не па ар­га­ні­за­цыі вы­пус­ку дзяр­жаў­ных зна­каў паш­то­вай апла­ты і фі­ла­тэ­ліс­тыч­най пра­дук­цыі па тэ­ма­ты­цы і з на­яў­нас­цю ў ма­люн­ку эмб­ле­мы РСС бы­ло за­клю­ча­на ў 2011 го­дзе. Пер­шы вы­пуск у Бе­ла­ру­сі быў ад­зна­ча­ны мар­кай «20-год­дзе ўтва­рэн­ня РСС», дру­гі — дзвю­ма мар­ка­мі з се­рыі «Бе­ла­рус­кае на­род­нае адзен­не», трэ­ці — мар­кай «Гіс­то­рыя на­цы­я­наль­най су­вя­зі». Вы­пуск мар­кі «Зі­мо­выя ві­ды спор­ту. Бія­тлон» пра­цяг­вае се­рыю.

У дзень вы­пус­ку ў ста­ліч­ным ад­дзя­лен­ні су­вя­зі №1 (кра­ма Фі­ла­тэ­лія», вул. Мас­коў­ская, 16) ад­бы­ло­ся спе­цы­яль­нае га­шэн­не на кан­вер­це «Пер­шы дзень».

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.