Вы тут

Зіма стартуе халадамі


На вы­хад­ныя па­цяп­лее, ад­нак ча­ка­ец­ца снег і сла­бы га­ла­лёд

Пер­шы ты­дзень снеж­ня прой­дзе ў нас пад зна­кам ха­лод­на­га скан­ды­наў­ска­га ан­ты­цык­ло­ну, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

Та­му з 2 па 5 снеж­ня на тэ­ры­то­рыі кра­і­ны іс­тот­ных апад­каў не бу­дзе. Мес­ца­мі ча­ка­ец­ца сла­бы ту­ман і на­ма­разь, на асоб­ных участ­ках да­рог га­ла­лё­дзі­ца. У аў­то­рак мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень бу­дзе ва­гац­ца ад 3 да 9 ма­ро­зу. Уна­чы на се­ра­ду ста­не яшчэ ха­лад­ней, ка­лі ча­ка­ец­ца мі­нус 6-13 гра­ду­саў, а па паў­днё­вым ус­хо­дзе пры пра­яс­нен­нях — да 15 ма­ро­зу. Удзень — 1-7 гра­ду­саў ні­жэй за нуль. У чац­вер і пят­ні­цу ма­ра­зы кры­ху ад­пус­цяць. Уна­чы ча­ка­ец­ца мі­нус 3-10 гра­ду­саў, пры пра­яс­нен­нях — да 11-13 ма­ро­зу. Удзень бу­дзе ад 0 да мі­нус 7 гра­ду­саў.

Па­вод­ле доў­га­тэр­мі­но­вых пра­гно­заў ай­чын­ных спе­цы­я­ліс­таў, на вы­хад­ныя на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­ру­сі за­ві­та­юць па­вет­ра­ныя ма­сы з бо­ку Ат­лан­ты­кі і ста­не яшчэ цяп­лей. Та­му ў су­бо­ту мес­ца­мі, а ў ня­дзе­лю амаль паў­сюд­на ча­ка­юц­ца ка­рот­ка­ча­со­выя апад­кі (снег і мок­ры снег). Мес­ца­мі га­ла­лёд, на да­ро­гах га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на су­бо­ту ча­ка­ец­ца ў ме­жах ад 2 да 9 ма­ро­зу, удзень — ад мі­нус 4 да плюс 2 гра­ду­саў.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.