Вы тут

Бар'ерам тут не месца


У Бе­ла­ру­сi раз­л­ва­юць, што ў ЕА­ЭС та­ва­ры ўс кра­iн-удзель­н бу­дуць пры­раў­ноў­вац­ца да ай­чын­ных

Аб гэ­тым за­явiў на два­нац­ца­тым па­ся­джэн­нi бе­ла­рус­ка-ра­сiй­ска­га Са­ве­та па доў­га­тэр­мi­но­вым су­пра­цоў­нiц­тве аб­лас­цей, мi­нiс­тэр­стваў, ор­га­наў дзяр­жаў­на­га кi­ра­ван­ня Бе­ла­ру­сi з Ка­лi­нiнг­рад­скай воб­лас­цю Ра­сii на­мес­нiк прэм'­ер-мi­нiст­ра Бе­ла­ру­сi Пётр Пра­ка­по­вiч, пе­рад­ае ка­рэс­пан­дэнт БЕЛ­ТА.

Да­га­вор­на-пра­ва­вая ба­за ЕА­ЭС пра­ду­гледж­вае роў­насць кра­iн-удзель­нiц. «Спа­дзя­ём­ся, што ў блi­жэй­шы час у ЕА­ЭС усё ж та­кi бу­дзе пры­ня­та ра­шэн­не, што ай­чын­ны та­вар — гэ­та той та­вар, якi вы­пус­ка­ец­ца ў рам­ках уся­го са­ю­за», — ска­заў вi­цэ-прэм'­ер.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.