Вы тут

Выпускнікам... На добры ўспамін


Сто га­доў та­му, 21 ліс­та­па­да 1914 го­да, у Мін­ску ад­бы­ло­ся ўра­чыс­тае ад­крыц­цё на­стаў­ніц­ка­га ін­сты­ту­та.

Ця­пер гэ­та Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны пе­да­га­гіч­ны ўні­вер­сі­тэт імя Мак­сі­ма Тан­ка, най­буй­ней­шы на­ву­ко­ва-ме­та­дыч­ны і ву­чэб­ны цэнтр у га­лі­не пе­да­га­гіч­най аду­ка­цыі, вя­ду­чая ВНУ кра­і­ны па пад­рых­тоў­цы вы­со­ка­ква­лі­фі­ка­ва­ных пе­да­го­гаў, якія здоль­ны вы­ра­шаць пра­фе­сій­ныя за­да­чы, ва­ло­да­юць пе­ра­да­вы­мі тэх­на­ло­гі­я­мі на­ву­чан­ня і вы­ха­ван­ня.

За ста­год­дзе ў гэ­тай ВНУ пад­рых­та­ва­на больш за 170 ты­сяч ква­лі­фі­ка­ва­ных спе­цы­я­ліс­таў. Ся­род іх — вя­до­мыя ву­чо­ныя, за­слу­жа­ныя на­стаў­ні­кі, кі­раў­ні­кі школ, фа­куль­тэ­таў і ка­фед­раў, Ге­роі Са­вец­ка­га Са­ю­за і Са­цы­я­ліс­тыч­най Пра­цы, чле­ны Са­ю­за пісь­мен­ні­каў...

Да ста­год­дзя на­ву­чаль­най уста­но­вы РУП «Бел­пош­та» вы­пус­ці­ла ў аба­ра­чэн­не мас­тац­кі мар­кі­ра­ва­ны кан­верт. На ўра­чыс­тай цы­ры­мо­ніі яго га­шэн­ня пры­сут­ні­ча­лі рэк­тар БДПУ, док­тар пе­да­га­гіч­ных на­вук, пра­фе­сар Аляк­сандр Жук, пер­шы на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра РУП «Бел­пош­та» Але­на Скрып­чык, на­чаль­нік вы­да­вец­ка­га цэнт­ра «Мар­ка» Іры­на Шы­пі­ла­ва і інш.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.