Вы тут

Новы павільён «Белсаюздрука» адкрыўся на вуліцы Шаранговіча ў Мінску


Ганд­лё­вая сет­ка прад­пры­ем­ства ак­тыў­на раз­ві­ва­ец­ца. «Бел­са­юз­друк» не толь­кі па­вя­ліч­вае коль­касць па­віль­ё­наў, але і мя­няе якасць аб­слу­гоў­ван­ня. Тра­ды­цый­ныя кі­ёс­кі па­сту­по­ва ўсту­па­юць па­зі­цыю сва­ім но­вым, больш зруч­ным «бра­там». Так но­выя ганд­лё­выя пункты «Бел­са­юз­дру­ка» ма­юць вы­гляд не­вя­ліч­кіх кра­м, дзе на­вед­валь­ні­кі мо­гуць не толь­кі ку­піць све­жую прэ­су па да­ро­зе на пра­цу, але і ўзба­дзё­рыц­ца ку­бач­кам ка­вы.

[caption id="attachment_62802" align="alignnone" width="600"]Га­на­ро­вае пра­ва пе­ра­рэ­заць чыр­во­ную стуж­ку бы­ло пра­да­стаў­ле­на пер­ша­му на­мес­ні­ку кі­раў­ні­ка Фрун­зен­ска­га ра­ё­на Сяр­гею Жа­ляз­ня­ку. Га­на­ро­вае пра­ва пе­ра­рэ­заць чыр­во­ную стуж­ку бы­ло пра­да­стаў­ле­на пер­ша­му на­мес­ні­ку кі­раў­ні­ка Фрун­зен­ска­га ра­ё­на Сяр­гею Жа­ляз­ня­ку.[/caption]

2-12

— Мы пра­па­ну­ем та­вар у воль­ным до­сту­пе з па­шы­ра­ным асар­ты­мен­там, — рас­па­вя­дае на­мес­нік ды­рэк­та­ра «Бел­са­юз­дру­ка» Ак­са­на Вал­гай. — Да­ступ­насць, но­вы рэ­жым пра­цы без вы­хад­ных — гэ­та ўсё не­су­мнен­ныя плю­сы. Вя­лі­кую ўва­гу на­да­ём бе­ла­рус­кім вы­да­вец­твам. У Фрун­зен­скім ра­ё­не та­кі па­віль­ён но­ва­га ты­пу ўжо дру­гі. Спаль­ны ра­ён абра­ны не­вы­пад­ко­ва. Ары­ен­ту­ем­ся на сем'і, ма­ла­дых мам, якім у нас бу­дзе зруч­на на­быць па­трэб­ную лі­та­ра­ту­ру.

2-11

На­дзея Бу­жан,
фо­та аў­та­ра.

 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.