Вы тут

Перадсвяточная арыфметыка


Су­час­ныя гма­хі і маш­та­бы вя­лі­кіх га­ра­доў дык­ту­юць свае ўмо­вы на­ват у свя­точ­ным афарм­лен­ні. Дзе знай­сці та­кую вя­ліз­ную на­ва­год­нюю ёл­ку, якая па пра­ве бу­дзе на­зы­вац­ца га­лоў­най аб­лас­ной і не згу­біц­ца на фо­не ўрба­ніс­тыч­на­га пей­за­жу? Ка­неш­не, ёсць та­кія рэ­лік­та­выя дрэ­вы ў нас у пу­шчах ды за­па­вед­ні­ках. Але ж ці па­ды­мец­ца ру­ка, каб ссек­чы па­доб­ную пры­га­жосць? Вый­сце знай­шлі: на­прык­лад, у Ві­цеб­ску на пло­шчы Пе­ра­мо­гі га­лоў­най ёл­кай воб­лас­ці ста­не 35-мет­ро­вая кан­струк­цыя, якую за­поў­няць жы­вы­мі дрэ­ва­мі вы­шы­нёй ад паў­та­ра да вась­мі мет­раў. Пры­чым не­ка­то­рыя эк­зэмп­ля­ры ра­бот­ні­кі прад­пры­ем­ства «Зе­лян­гас» па­ды­ма­юць з зям­лі ўтрох. Амаль усе 270 дрэў, якія ста­нуць урэш­це ад­ным, пры­ве­зе­ны з Су­раж­ска­га ляс­га­са.

3-40

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.