Вы тут

Аптэкам дазволілі дазволенае?


Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя да­зво­лі­ла ап­тэ­кам ад­пус­каць ле­кі без рэ­цэп­та ўра­ча, ка­лі без­рэ­цэп­тур­ны вод­пуск пра­ду­гле­джа­ны ін­струк­цы­яй па пры­мя­нен­ні.

3-39

У афі­цый­ным тлу­ма­чэн­ні, раз­ме­шча­ным на сай­це ве­дам­ства, па­ве­дам­ля­ец­ца, што ле­ка­выя срод­кі, за­рэ­гіст­ра­ва­ныя ў Дзяр­жаў­ным рэ­ест­ры ле­ка­вых срод­каў Бе­ла­ру­сі з па­рад­кам вод­пус­ку «без рэ­цэп­та», да ўня­сен­ня змя­нен­няў у пе­ра­лік ле­ка­вых срод­каў, што рэа­лі­зу­юц­ца без рэ­цэп­та ўра­ча, пад­ля­га­юць вод­пус­ку з ап­тэк без рэ­цэп­та (не­за­леж­на ад іх уклю­чэн­ня ў зга­да­ны пе­ра­лік). Ін­фар­ма­цыя аб па­рад­ку вод­пус­ку прэ­па­ра­та ўказ­ва­ец­ца ў ін­струк­цы­ях па пры­мя­нен­ні, ліст­ках-укла­ды­шах і на ўпа­коў­ках ле­ка­вых срод­каў.

Апош­няя рэ­дак­цыя без­рэ­цэп­тур­на­га пе­ра­лі­ку ле­ка­вых срод­каў бы­ла за­цвер­джа­на ў чэр­ве­ні 2012 го­да. Ад­нак пас­ля гэ­тага ў Дзяр­жаў­ным рэ­ест­ры бы­лі за­рэ­гіст­ра­ва­ны но­выя без­рэ­цэп­тур­ныя ле­кі — у аба­рот яны вый­шлі, але ў без­рэ­цэп­тур­ны пе­ра­лік так і не тра­пі­лі, та­му ў вы­твор­цаў і ра­бот­ні­каў ап­тэк ста­лі ўзні­каць пы­тан­ні па рэа­лі­за­цыі та­кіх прэ­па­ра­таў.

Да ўступ­лен­ня ў сі­лу нор­маў За­ко­на ад 17 ліс­та­па­да 2014 го­да «Аб уня­сен­ні змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь «Аб ле­ка­вых срод­ках» пе­ра­роб­лі­ваць без­рэ­цэп­тур­ны пе­ра­лік не­мэ­та­згод­на, тлу­ма­чаць у мі­ніс­тэр­стве. Та­му ап­тэ­кі мо­гуць ад­пус­каць усе ле­кі, за­рэ­гіст­ра­ва­ныя як без­рэ­цэп­тур­ныя, сва­бод­на. Гэ­та ты­чыц­ца ў тым лі­ку і го­ме­а­па­тыч­ных прэ­па­ра­таў, якія не тра­пі­лі ў пе­ра­лік.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.