Вы тут

Слова журналіста


Больш за 7 ты­сяч дып­ла­ма­ва­ных спе­цы­я­ліс­таў пад­рых­та­ваў за 70 га­доў Ін­сты­тут жур­на­ліс­ты­кі Бе­ла­ру­сі.

3-41

3-41

 

Пра гэ­та ска­заў учо­ра на ўра­чыс­тым ме­ра­пры­ем­стве з на­го­ды юбі­лею Ін­сты­ту­та жур­на­ліс­ты­кі ды­рэк­тар ВНУ Сяр­гей Ду­бо­вік. Па­вод­ле яго слоў, жур­на­ліс­ты, якія атры­ма­лі аду­ка­цыю ў сце­нах ін­сты­ту­та, сён­ня пра­цу­юць не толь­кі ў ся­бе на ра­дзі­ме, але і ў бліз­кім і да­лё­кім за­меж­жы. «Ін­сты­тут бу­дуе сваю пра­цу так, каб ад­па­вя­даць са­мым вы­со­кім па­тра­ба­ван­ням. Су­час­ныя тэх­на­ло­гіі раз­ві­ва­юц­ца на­столь­кі хут­ка, што ВНУ аба­вя­за­ны пра­па­ноў­ваць сту­дэн­там ўсё но­выя і но­выя ве­ды і на­вы­кі», — лі­чыць Сяр­гей Ду­бо­вік.

Для пад­рых­тоў­кі пра­фе­сій­ных кад­раў не­аб­ход­ныя гра­мат­ныя пе­да­го­гі, пра­фе­су­ра, спе­цы­я­ліс­ты, якія мно­гія га­ды пра­ца­ва­лі ў СМІ. Та­кія лю­дзі і скла­да­юць пе­да­га­гіч­ны ка­лек­тыў ВНУ, ад­зна­чыў ды­рэк­тар Ін­сты­ту­та жур­на­ліс­ты­кі. «Ін­сты­тут і на­да­лей бу­дзе ра­біць усё для та­го, каб бе­ла­рус­кая жур­на­ліс­ты­ка бы­ла леп­шай не толь­кі ў СНД, але і ў Еў­ро­пе», — за­пэў­ніў ён.

Мі­ністр ін­фар­ма­цыі кра­і­ны Лі­лія Ана­ніч, він­шу­ю­чы вы­клад­чы­каў і сту­дэн­таў, а так­са­ма бы­лых вы­пуск­ні­коў Ін­сты­ту­та жур­на­ліс­ты­кі Бе­ла­ру­сі, ска­за­ла, што мі­ніс­тэр­ства ра­зам з ВНУ рэа­лі­за­ва­ла шмат ці­ка­вых пра­ек­таў, якія да­па­ма­га­юць вы­хоў­ваць кад­ры. Яна лі­чыць, што су­мес­ны­мі на­ма­ган­ня­мі бу­дзе зроб­ле­ны яшчэ не адзін пра­ект, які ўзба­га­ціць на­цы­я­наль­ную ін­фар­ма­цый­ную пра­сто­ру коль­кас­на і якас­на. «Сло­ва жур­на­ліс­та — гэ­та слу­жэн­не Ай­чы­не, та­му што сло­ва мо­жа па­ра­ніць, мо­жа су­це­шыць. Сло­ва мо­жа ва­я­ваць, сло­ва мо­жа ўпры­гож­ваць. Сло­ва бе­ра­жэ і раз­ві­вае на­шу кра­і­ну», — да­ла на­каз мі­ністр ін­фар­ма­цыі тым, хто са­браў­ся на ўра­чыс­тай цы­ры­мо­ніі.

Мі­ха­іл Лю­бец­кі

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.