Вы тут

Фінансавыя гульні разам з Нацбанкам


Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі Бе­ла­ру­сі і На­цы­я­наль­ны банк кра­і­ны за­цвер­дзі­лі су­мес­ны план ме­ра­пры­ем­стваў па су­пра­цоў­ніц­тве ў па­вы­шэн­ні фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці на­ву­чэн­цаў уста­ноў аду­ка­цыі, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба бан­ка.

План раз­лі­ча­ны на блі­жэй­шыя ча­ты­ры га­ды і за­клі­ка­ны па­вы­сіць эфек­тыў­насць су­мес­ных пра­ек­таў у га­лі­не па­вы­шэн­ня фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці. Ся­род асноў­ных пунк­таў — рас­пра­цоў­ка і рэа­лі­за­цыя іна­ва­цый­на­га пра­ек­та, на­кі­ра­ва­на­га на фар­мі­ра­ван­не фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці як ад­ной з кам­пе­тэн­цый вуч­няў уста­ноў агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі, пра­вя­дзен­не ма­ні­то­рын­гу ўзроў­ню фі­на­ду­ка­ва­нас­ці, рас­пра­цоў­ка і вы­пуск ву­чэб­на-ме­та­дыч­ных да­па­мож­ні­каў па фі­нан­са­вых пы­тан­нях. Су­пра­цоў­ніц­тва мі­ніс­тэр­ства з рэ­гу­ля­та­рам пра­ду­гледж­вае су­мес­ны ўдзел у рас­пра­цоў­цы на­столь­ных фі­нан­са­ва-эка­на­міч­най гуль­няў, ства­рэн­не элект­рон­най фі­нан­са­вай эн­цык­ла­пе­дыі для на­ву­чэн­цаў на адзі­ным ін­тэр­нэт-пар­та­ле фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці на­сель­ніц­тва (http://www.fіngramota.by). Так­са­ма пла­ну­ец­ца пра­вя­дзен­не што­га­до­вых алім­пі­яд па фі­нан­са­вай аду­ка­ва­нас­ці ва ўста­но­вах агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі, роз­ных кон­кур­саў і вік­та­рын па фі­нан­са­вай тэ­ма­ты­цы. Асоб­ная ўва­га на­да­ец­ца пы­тан­ням ар­га­ні­за­цыі і пра­вя­дзен­ня на­ву­чаль­ных се­мі­на­раў для на­стаў­ні­каў уста­ноў агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.