Вы тут

Коратка


Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўзна­га­ро­дзіў ор­дэ­нам Ма­ці за на­ра­джэн­не і вы­ха­ван­не пя­ця­рых і больш дзя­цей шмат­дзет­ных жан­чын Го­мель­скай і Гро­дзен­скай аб­лас­цей.

Трох­га­до­вы кант­ракт на па­стаў­ку ра­сій­ска­га га­зу ў Бе­ла­русь пла­ну­ец­ца пад­пі­саць у пер­шай дэ­ка­дзе снеж­ня, па­ве­да­міў на­мес­нік мі­ніст­ра энер­ге­ты­кі Бе­ла­ру­сі Мі­ха­іл Мі­ха­дзюк.

Прад­пры­ем­ствы кан­цэр­на «Бел­наф­та­хім» у сту­дзе­ні—каст­рыч­ні­ку 2014 го­да па­вя­лі­чы­лі аб'­ём пра­мыс­ло­вай вы­твор­час­ці на 13,2% у па­раў­на­нні з ана­ла­гіч­ным пе­ры­я­дам мі­ну­ла­га го­да.

На­мі­наль­ная на­лі­ча­ная ся­рэд­ня­ме­сяч­ная за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­ні­каў Мін­ска ў сту­дзе­ні—каст­рыч­ні­ку гэ­та­га го­да скла­ла Br7,9 млн. Ся­рэд­няя зар­пла­та ў каст­рыч­ні­ку да­сяг­ну­ла Br8 млн 283 тыс. і па­вя­лі­чы­ла­ся ў па­раў­на­нні з ве­рас­нем 2014 го­да на 1,3%, або на Br109,1 тыс.

Пер­шы ў Бе­ла­ру­сі пом­нік Мак­сі­му Тан­ку ад­кры­юць 5 снеж­ня ў Мя­дзе­ле.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.