Вы тут

Бягоніі зімой


Умо­вы зі­моў­кі дэ­ка­ра­тыў­най бя­го­ніі за­ле­жаць ад яе ві­ду: па­дзя­ля­юць клуб­не­выя і кус­то­выя раз­на­від­нас­ці кве­так. Кус­то­выя бя­го­ніі больш не­па­тра­ба­валь­ныя, ад­но­сяц­ца да веч­на­зя­лё­ных рас­лін і зі­му­юць у са­дзе. Клуб­не­выя бя­го­ніі зі­мой па­тра­бу­юць пэў­ных на­ма­ган­няў па за­ха­ван­ні, але апраўд­ва­юць пра­цу квет­ка­во­да сва­і­мі дэ­ка­ра­тыў­ны­мі ўлас­ці­вас­ця­мі.

3-18

Клуб­не­выя

Квіт­не­ю­чая бя­го­нія сва­і­мі на­сы­ча­ны­мі і пя­шчот­ны­мі фар­ба­мі ўпры­гож­вае лет­нія клум­бы, але пас­ля за­кан­чэн­ня цві­цен­ня рас­лі­на ўпа­дае ў спяч­ку. Ад­бы­ва­ец­ца ад­мі­ра­нне над­зем­най верх­няй част­кі рас­лі­ны, і ўсе па­жыў­ныя рэ­чы­вы сы­хо­дзяць у клу­бень. Пас­ля за­вя­дан­ня зя­лё­най ма­сы не­аб­ход­на зрэ­заць рэшт­кі, якія ад­мі­ра­юць, і па­кі­нуць клу­бень для па­спя­ван­ня на 1—2 тыд­ні. Зра­заць трэ­ба для зда­роўя рас­лі­ны, каб па­пя­рэ­дзіць утва­рэн­не па­та­ген­ных грыб­коў ад гні­ен­ня і не да­пус­ціць за­ра­жэн­ня клуб­не­вай част­кі. Вы­спе­лы клу­бень асця­рож­на вы­коп­ва­юць. Аку­рат­на зра­за­юц­ца пад­ма­ро­жа­ныя сцёб­лы да вы­шы­ні не больш за 3 см, са­мі клуб­ні чыс­цяць ад за­брудж­ван­няў. За­тым іх пад­суш­ва­юць у вен­ты­ля­ва­ным су­хім па­мяш­кан­ні 2 тыд­ні і пас­ля вы­да­ля­юць рэшт­кі сцёб­лаў і гле­бы.

За­хоў­ваць клуб­ні бя­го­ніі мож­на ў скры­нях, на­поў­не­ных тор­фам з пяс­ком, аль­бо ў ха­ла­дзіль­ні­ку ў по­лі­эты­ле­на­вым па­ке­це, за­поў­не­ным тор­фам, мо­хам або пі­ла­він­нем. Суб­страт па­тра­буе тэм­пе­ра­ту­ры за­хоў­ван­ня не вы­шэй за 10°С і да­стат­ко­вай віль­гот­нас­ці, та­му зрэд­ку не­аб­ход­на яго па­лі­ваць, не да­пус­ка­ю­чы вы­сы­хан­ня. За­хоў­ваць лепш, пры­крыў­шы клуб­ні ад свят­ла.

Ка­лі бя­го­нія вы­рошч­ва­ец­ца як хат­няя рас­лі­на, то на пе­ры­яд спяч­кі клуб­ні за­ста­юц­ца ў ва­зо­нах у па­коі. У гэ­тым вы­пад­ку так­са­ма вар­та пад­трым­лі­ваць віль­гот­насць, па­лі­ва­ю­чы гле­бу.

У кан­цы зі­мы бя­го­нія «пра­чнец­ца» ад спяч­кі і пач­нец­ца пра­цэс пра­рас­тан­ня пу­пы­шак на клуб­нях. У гэ­ты пе­ры­яд клуб­ні, для атры­ман­ня боль­шай коль­кас­ці квет­ка­вых са­джан­цаў, раз­ра­за­юць на не­каль­кі час­так. Мес­цы раз­рэ­заў не­аб­ход­на пры­пуд­рыць па­раш­ком драў­ня­на­га ву­га­лю, по­пе­лам або се­рай. Пры вы­ка­нан­ні рэ­ка­мен­да­цый клуб­ні вяс­ной вы­дат­на пад­ні­муц­ца і ўпры­го­жаць квет­нік.

Кус­то­выя

Не­па­тра­ба­валь­ныя і яр­кія кус­то­выя бя­го­ніі дзе­ляц­ца на дэ­ка­ра­тыў­на-ліс­це­выя і пры­го­жа квіт­не­ю­чыя. Іх мож­на за­лі­чыць да веч­на­зя­лё­ных рас­лін, якія ў ха­лод­ны час го­да на клум­бах зна­хо­дзяц­ца ў ста­не спа­кою, а ў па­мяш­кан­ні пра­цяг­ва­юць рас­ці.

Клум­ба­выя па­сад­кі кус­то­вых фор­маў бя­го­ній да ха­ла­доў не вар­та пе­ра­са­джваць і дзя­ліць — до­сыць аб­рэ­заць за­вя­лыя сцёб­лы і муль­чы­ра­ваць кус­ты са­до­вым ліс­та­па­дам або са­ло­май.

Хат­нія гарш­ко­выя рас­лі­ны ма­юць па­трэ­бу ў віль­гот­ным па­вет­ры: асаб­лі­ва дрэн­на ўплы­вае на бя­го­нію пе­ра­су­ша­нае ацяп­лен­нем па­вет­ра. Не­аб­ход­на пе­ры­я­дыч­на апырс­кваць ва­дой ліс­це і ска­ра­ціць пад­корм­кі кус­тоў з на­ды­хо­дам зі­мо­вых ме­ся­цаў.

Ірына Тамковіч

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.