Вы тут

Часнок і брокалі — магутная зброя супраць анкалагічных захворванняў


Ме­ла­но­ма, рак пра­ста­ты і пэў­ныя фор­мы лей­ке­міі аслаб­ля­юць ар­га­нізм, ро­бя­чы іму­ні­тэт праз­мер­на ак­тыў­ным. Су­пра­цоў­ні­кі Ка­пен­га­ген­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та да­ка­за­лі: се­лен за­па­воль­вае ак­ты­ва­цыю імун­най сіс­тэ­мы, пі­ша Thе Guаrdіаn.

shutterstock 20004520.JPG

Гэ­ты эле­мент змя­шча­ец­ца ў час­на­ку і бро­ка­лі. Вя­до­ма, што не­ка­то­рыя ты­пы ра­ку не­пры­кмет­ныя для іму­ні­тэ­ту. Пры гэ­тым пэў­ныя ра­ка­выя клет­кі вы­лу­ча­юць ма­ле­ку­лы, якія сты­му­лю­юць іму­ні­тэт, у вя­лі­кіх аб'­ёмах. Па­доб­ная гі­пер­сты­му­ля­цыя шкод­ная для іму­ні­тэ­ту. Але злу­чэн­ні се­ле­ну бла­кі­ру­юць ма­ле­ку­лу-сты­му­ля­тар. Гэ­тыя ма­ле­ку­лы зна­хо­дзяц­ца як на па­верх­ні ра­ка­вых кле­так, так і рас­тво­ра­ны ў кры­ві. І, як бы­ло да­ка­за­на, злу­чэн­ні се­ле­ну здоль­ны нейт­ра­лі­за­ваць пэў­ны ва­ры­янт ма­ле­кул, пры­чым у абедз­вюх фор­мах — вад­кай і па­верх­не­вай.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.