Вы тут

Расія спыняе рэалізацыю праекта «Паўднёвы паток»


Ра­сія не мо­жа пра­цяг­ваць рэа­лі­за­цыю пра­ек­та «Паў­днё­вы па­ток», па­ве­да­міў на прэс-кан­фе­рэн­цыі ў Ан­ка­ры прэ­зі­дэнт Ра­сіі Ула­дзі­мір Пу­цін. «З улі­кам та­го, што мы да гэ­та­га ча­су не атры­ма­лі да­звол ад Бал­га­рыі, лі­чым, што Ра­сія ў гэ­тых умо­вах не мо­жа пра­цяг­ваць рэа­лі­за­цыю гэ­та­га пра­ек­та», — рас­тлу­ма­чыў ён. Прэ­зі­дэнт РФ пра­па­на­ваў Бал­га­рыі ў су­вя­зі з гэ­тым па­тра­ба­ваць ад Еў­ра­са­ю­за кам­пен­са­цыі стра­ча­най вы­га­ды. Толь­кі пра­мыя да­хо­ды бюд­жэ­ту Бал­га­рыі скла­лі б ад тран­зі­ту не менш за 400 млн еў­ра ў год.

3-36hron

Пу­цін на­зваў па­зі­цыю ЕС па «Паў­днё­вым па­то­ку» не­кан­струк­тыў­най, та­му па­то­кі энер­га­рэ­сур­саў з РФ бу­дуць пе­ра­на­цэ­ле­ны на ін­шыя рэ­гі­ё­ны і на пра­ек­ты па звад­ка­ва­ным га­зе, ска­заў прэ­зі­дэнт РФ. Еў­ра­ка­мі­сія вяс­ной гэ­та­га го­да фак­тыч­на пры­му­сі­ла паў­днё­выя кра­і­ны су­поль­нас­ці, па тэ­ры­то­рыі якіх па­ві­нен быў пра­хо­дзіць «Паў­днё­вы па­ток», за­ма­ро­зіць яго бу­даў­ніц­тва. Пад­ста­вай для гэ­та­га па­слу­жы­ла па­тра­ба­ван­не ЕК аб пе­ра­за­клю­чэн­ні між­ура­да­вых па­гад­нен­няў па­між Ра­сі­яй і гэ­ты­мі кра­і­на­мі для пры­вя­дзен­ня іх у ад­па­вед­насць з па­тра­ба­ван­ня­мі Трэ­ця­га энер­га­па­ке­та ЕС. Згод­на з гэ­тым за­ка­на­даў­чым ак­там, у пры­ват­нас­ці, да 50 пра­цэн­таў ма­гут­нас­цяў «Паўд­нё­ва­г­а па­то­ку» па­він­ны бы­лі быць за­рэ­зер­ва­ва­ны пад пра­пам­поў­ку га­зу не­за­леж­ных кам­па­ній.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.