Вы тут

АБСЕ: Кіеў і прадстаўнікі ЛНР дамовіліся аб спыненні агню


Укра­ін­скія вай­скоў­цы і прад­стаў­ні­кі са­ма­аб­ве­шча­най Лу­ган­скай на­род­най рэс­пуб­лі­кі да­мо­ві­лі­ся аб спы­нен­ні з 5 снеж­ня агню на лі­ніі су­да­кра­нан­ня і аб вы­ва­дзе цяж­кай тэх­ні­кі з 6 снеж­ня. Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў спра­ва­зда­чы на­зі­раль­ні­каў АБ­СЕ. «29 ліс­та­па­да ў Лу­ган­ску су­пра­цоў­ні­кі мі­сіі пры­сут­ні­ча­лі на су­стрэ­чы ка­ман­ду­ю­ча­га ўкра­ін­скім кан­тын­ген­там пры Су­мес­ным цэнт­ры ... і прад­стаў­ні­коў Лу­ган­скай на­род­най рэс­пуб­лі­кі. Удзель­ні­кі пра­цяг­ва­лі аб­мер­ка­ван­не асоб­ных ас­пек­таў фа­зы ад­во­ду вой­скаў згод­на з пла­нам ад 13 ліс­та­па­да», — па­ве­дам­ля­ец­ца ў за­яве. У ёй так­са­ма га­во­рыц­ца: «Усе, у прын­цы­пе, па­га­дзі­лі­ся, што поў­нае спы­нен­не агню ўздоўж лі­ніі кан­так­ту ўкра­ін­скіх вай­скоў­цаў і вой­скаў ЛНР па­він­на ўсту­піць у сі­лу 5 снеж­ня». «Ба­кі так­са­ма да­мо­ві­лі­ся, што ад­вод цяж­кіх уз­бра­ен­няў па­ві­нен па­чац­ца 6 снеж­ня», — сцвяр­джа­юць у АБ­СЕ. У Кі­е­ве, а так­са­ма ў ЛНР гэ­тую ін­фар­ма­цыю па­куль не пра­ка­мен­та­ва­лі. Ці за­клю­ча­на ана­ла­гіч­нае па­гад­нен­не па­між укра­ін­скі­мі ўла­да­мі і са­ма­аб­ве­шча­най Да­не­цкай на­род­най рэс­пуб­лі­кай (ДНР), па­куль не­вя­до­ма.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.