Вы тут

Фестываль аб'ядноўвае дзяцей і дарослых


Мар­га­ры­та МА­ЛА­ШКА, ву­ча­ні­ца 11 кла­са СШ №12 г. Слуц­ка:

«Кож­ны год у на­шай шко­ле пра­во­дзіц­ца фес­ты­валь сям'і. Яго мэ­та — спры­яць згур­та­ва­нас­ці баць­коў з дзець­мі і даць зра­зу­мець апош­нім, што сям'я ў жыц­ці лю­бо­га ча­ла­ве­ка — са­мае важ­нае. Так­са­ма фес­ты­валь да­па­ма­гае да­ве­дац­ца пра скры­тыя та­лен­ты кож­на­га чле­на сям'і.

У гэ­тым на­ву­чаль­ным го­дзе фес­ты­валь вы­ра­шы­лі пра­вес­ці ў два эта­пы. Та­кі па­дзел быў пра­па­на­ва­ны школь­ным пар­ла­мен­там, які іс­нуе з мо­ман­ту ад­крыц­ця на­ву­чаль­най уста­но­вы і на­зы­ва­ец­ца «Школь­ная рэс­пуб­лі­ка «Алімп».

Пер­шы этап фес­ты­ва­лю — кір­маш «Сар­дэч­на за­пра­ша­ем. Рэ­цэп­ты на­шых мам» — ужо прай­шоў. У ім удзель­ні­ча­лі вуч­ні 3-8 кла­саў. На кір­ма­шы бы­ло прад­стаў­ле­на смач­нае пе­чы­ва, якое дзе­ці зра­бі­лі су­мес­на з баць­ка­мі, роз­ныя ін­шыя вы­ра­бы, ма­люн­кі. Ах­вот­ных удзель­ні­чаць у кір­ма­шы бы­ло вель­мі шмат. Ста­лы, на якіх бы­ла вы­стаў­ле­на пра­дук­цыя, за­ня­лі ўвесь хол шко­лы. Дзе­цям бы­ло ці­ка­ва пра­да­ваць свае вы­ра­бы, для іх гэ­та быў но­вы до­свед. З кір­ма­шу ні­хто не пай­шоў з пус­ты­мі ру­ка­мі. А за­баў­ля­лі «клі­ен­таў» пес­ня­мі і вер­ша­мі.

Дру­гі этап фес­ты­ва­лю — «Вай­на ў ма­ёй сям'і» — бу­дзе пра­ве­дзе­ны ў маі на­ступ­на­га го­да. Ён бу­дзе пры­све­ча­ны 70-год­дзю вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад фа­шыс­таў і Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі».

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.