Вы тут

Рэшткі дзічыны кідалі з моста ў раку


На 4‑м кі­ла­мет­ры аў­та­да­ро­гі Асі­по­ві­чы — Ба­ра­на­ві­чы пад аў­та­ма­біль­ным мос­там це­раз ра­ку Сі­няя ра­бот­ні­кі Асі­по­віц­кай між­рай­інс­пек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту знай­шлі рэшт­кі… дзі­коў і але­няў.

—Уся­го бы­ло вы­яў­ле­на 40 ка­пы­тоў, шэсць га­лоў і пяць шкур дзі­коў, а так­са­ма дзве шку­ры вы­са­ка­род­на­га але­ня, — рас­па­вя­ла жур­на­ліс­ту «Звяз­ды» прэс-сак­ра­тар Дзяр­жаў­най ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Воль­га Гра­мо­віч.— Мож­на мер­ка­ваць, што бра­кань­е­ры скід­ва­лі з мос­та рэшт­кі дзі­чы­ны, каб у пра­мым сэн­се сло­ва «ўта­піць кан­цы» сва­іх пра­ва­па­ру­шэн­няў. У ад­ной з га­лоў зной­дзе­на ку­ля ад на­раз­ной па­ляў­ні­чай зброі, якую ад­пра­ві­лі на экс­пер­ты­зу. Вы­ра­ша­ец­ца пы­тан­не аб за­вя­дзен­ні кры­мі­наль­най спра­вы. Не­за­кон­нае па­ля­ван­не па­цяг­ну­ла на­ня­сен­не шко­ды пры­ро­дзе ў асаб­лі­ва буй­ным па­ме­ры — 1,8 ты­ся­чы ба­за­вых ве­лі­чынь (!) (ад­на ба­за­вая — 150 ты­сяч руб­лёў).

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.