Вы тут

«Раўбічы» да чэмпіянату гатовы!


Пра гэ­та за­явіў на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Бе­ла­ру­сі Ана­толь То­зік пад­час наведвання Рэс­пуб­лі­кан­ска­га цэнт­ра алім­пій­скай пад­рых­тоў­кі па зі­мо­вых ві­дах спор­ту «Раў­бі­чы», які ў лю­тым рых­ту­ец­ца пры­няць чэм­пі­я­нат све­ту па бія­тло­не ся­род юні­ё­раў.

Ана­толь То­зік агле­дзеў асноў­ныя аб'­ек­ты спарт­комп­лек­су, у тым лі­ку ад­ну з гас­ці­ніц, бія­тлон­ны ста­ды­ён, су­дзейс­кі па­віль­ён, ме­ды­цын­скі цэнтр. Па яго сло­вах, ёсць пэў­ныя не­да­пра­цоў­кі, але ча­су на іх лік­ві­да­цыю ха­пае.

Сё­ле­та цэнтр «Раў­бі­чы» ад­зна­чыў сваё са­ра­ка­год­дзе. За гэ­ты тэр­мін спарт­комп­лекс не раз пры­маў са­мыя прэ­стыж­ныя спа­бор­ніц­твы між­на­род­на­га і еў­ра­пей­ска­га ўзроў­ню. Так, у 1974, 1976, 1982 і 1990 гг. тут пра­хо­дзіў чэм­пі­я­нат све­ту па бія­тло­не, у 1991 г. — Ку­бак све­ту па лыж­ных гон­ках, а ў 1995 і 2006 гг. — Ку­бак Еў­ро­пы па фрыс­тай­ле. Шас­нац­цаць га­доў та­му Між­на­род­ны са­юз бія­тла­ніс­таў пры­сво­іў спарт­комп­лек­су «Раў­бі­чы» ка­тэ­го­рыю «А», што да­зва­ляе пра­во­дзіць тут спа­бор­ніц­твы вы­шэй­ша­га ўзроў­ню без уся­ля­кіх вы­клю­чэн­няў.

На­га­да­ем, што Рэс­пуб­лі­кан­скі цэнтр «Раў­бі­чы» ўпер­шы­ню бу­дзе пры­маць спа­бор­ніц­твы між­на­род­на­га ўзроў­ню пас­ля гла­баль­най рэ­кан­струк­цыі.

Да­ры­на ЗА­ПОЛЬ­СКАЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.