Вы тут

Няхай самі «фільтруюць» прапановы


УП «Мінск­во­да­ка­нал» звяр­тае ўва­гу спа­жыў­цоў па­слуг во­да­за­бес­пя­чэн­ня ста­лі­цы на тое, што ў ква­тэ­ры мін­чан па­час­ці­лі­ся вы­пад­кі пра­нік­нен­ня пад вы­гля­дам су­пра­цоў­ні­каў прад­пры­ем­ства прад­стаў­ні­коў фірм, якія пра­па­ну­юць філь­тры для ачыст­кі ва­ды, і за­клі­кае гра­ма­дзян быць піль­ны­мі.

Ма­ні­то­рынг якас­ці ва­ды ў ква­тэ­рах УП «Мінск­во­да­ка­нал» не пра­во­дзіць, ін­фар­муе прэс-служ­ба Мін­гар­вы­кан­ка­ма. Згод­на з ла­ба­ра­тор­ны­мі да­ны­мі, піт­ная ва­да, што па­да­ец­ца прад­пры­ем­ствам, па ўсіх кант­ра­лю­е­мых па­каз­чы­ках ад­па­вя­дае па­тра­ба­ван­ням Сан­ПіН 10-124 РБ99 «Піт­ная ва­да. Гі­гі­е­ніч­ныя па­тра­ба­ван­ні да якас­ці ва­ды цэнт­ра­лі­за­ва­ных сіс­тэм піт­но­га за­бес­пя­чэн­ня. Кант­роль якас­ці».

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.