Вы тут

Перамога «ў кубе»


Ма­лень­кія та­лен­ты з трох ка­лек­ты­ваў Цэнт­ра куль­ту­ры «Ві­цебск» за­ва­я­ва­лі на між­на­род­ным фес­ты­ва­лі дзі­ця­чай і ма­ла­дзёж­най твор­час­ці «Бал­тый­скі ва­яж-2014» аж­но дзе­вяць уз­на­га­род. Ра­зам з імі за пры­за­выя мес­цы зма­га­лі­ся прад­стаў­ні­кі Ар­ме­ніі, Лат­віі, Літ­вы, Ра­сіі, Уз­бе­кі­ста­на...

Ра­дзі­му Ша­га­ла год­на прад­ста­ві­лі вы­ха­ван­цы сту­дыі эст­рад­най пес­ні «Фо­рум», тэ­ат­ра пес­ні і му­зы­кі «Пра­стор» і пад­рых­тоў­чай ва­каль­на-ха­рэа­гра­фіч­най сту­дыі «До-мі-соль». Яны за­ня­лі пер­шае, дру­гое і трэ­цяе мес­цы, а так­са­ма атры­ма­лі спе­цы­яль­ны прыз...

Ці­ка­ва, што гэ­ты фэст (шос­ты па лі­ку) прай­шоў на кру­із­ным ка­раб­лі «Іза­бэ­ла». На яго бор­це ма­лень­кія спе­ва­кі бра­лі ўдзел не толь­кі ў кон­кур­се, але і ў мност­ве на­ву­чаль­ных і за­баў­ляль­ных ме­ра­пры­ем­стваў. У пры­ват­нас­ці, ад­бы­лі­ся эк­скур­сіі ў му­зей ка­зак Аст­рыд Лінд­грэн. А ў му­зеі Vasa ў Стак­голь­ме дзе­ці ўба­чы­лі адзі­ны ў све­це ка­ра­бель XVІІ ста­год­дзя, які за­ха­ваў­ся да на­шых дзён.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.