Вы тут

Запрашэнне ў прафесію


Ка­ля 700 стар­ша­клас­ні­каў, якія пла­ну­юць звя­заць сваё бу­ду­чае жыц­цё з пра­цай у ор­га­нах унут­ра­ных спраў, пры­ня­лі ўдзел у дні ад­чы­не­ных дзвя­рэй, які прай­шоў у Ма­гі­лёў­скім ін­сты­ту­це МУС. На ме­ра­пры­ем­стве так­са­ма пры­сут­ні­ча­лі на­ву­чэн­цы аб­лас­ных ка­дэц­кіх ву­чы­лі­шчаў з Брэс­та, Ві­цеб­ска, Ма­гі­лё­ва і Го­ме­ля.

— Мы да­ём маг­чы­масць на­шым бу­ду­чым кур­сан­там вы­зна­чыц­ца з вы­ба­рам пра­фе­сіі, аца­ніць са­цы­яль­на-бы­та­выя ўмо­вы і ву­чэб­на-ма­тэ­ры­яль­ную ба­зу ўста­но­вы, — звяр­нуў­ся да пад­лет­каў на­чаль­нік ін­сты­ту­та ге­не­рал-ма­ёр мі­лі­цыі Ва­ле­рый Па­лі­шчук. — Я ў свой час пры­ехаў з да­лё­ка­га Ка­зах­ста­на, каб па­сту­піць сю­ды. Прай­шоў вя­лі­кі служ­бо­вы шлях, да­слу­жыў­ся да ге­не­раль­скіх зо­рак і вяр­нуў­ся ў род­ную аль­ма-ма­тар, каб уз­на­ча­ліць яе. Пе­рад ва­мі на­гляд­ны прык­лад та­го, што ўсё маг­чы­ма.

У той жа дзень ад­быў­ся «круг­лы стол» з кі­раў­ні­ка­мі на­ву­чаль­ных уста­ноў, у якіх пра­цу­юць пра­ва­выя і ва­ен­на-па­тры­я­тыч­ныя кла­сы, а так­са­ма ды­рэк­та­ра­мі ка­дэц­кіх ву­чы­лі­шчаў. Га­лоў­ным пы­тан­нем ста­ла тэ­ма пла­на­ван­ня су­мес­най пра­цы гэ­тых уста­ноў з ін­сты­ту­там.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.