Вы тут

Паспяховы студэнт — здаровы студэнт!


Но­вы на­ву­чаль­ны год пра­фі­лак­тыч­на­га пра­ек­та «Мой стыль жыц­ця сён­ня — маё зда­роўе і пос­пех заўт­ра» стар­та­ваў у Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­це ін­фар­ма­ты­кі і ра­дыё­элект­ро­ні­кі.

4-8

4-8

 

Пра­ект быў рас­пра­ца­ва­ны спе­цы­яль­на для ўні­вер­сі­тэ­та спе­цы­я­ліс­та­мі Мінск­ага га­рад­ско­га цэнт­ра зда­роўя і га­рад­ско­га Цэнт­ра гі­гі­е­ны і эпі­дэ­мі­я­ло­гіі. У яго «фо­ку­се» — сту­дэн­ты пер­ша­га кур­са, па­коль­кі ме­на­ві­та гэ­тая ка­тэ­го­рыя ма­ла­дых лю­дзей ува­хо­дзіць у гру­пу ры­зы­кі: фі­зі­я­ла­гіч­ныя і ана­та­міч­ныя змя­нен­ні ў ар­га­ніз­ме, вы­со­кая псі­ха­эма­цы­я­наль­ная і ра­зу­мо­вая на­груз­кі, не­аб­ход­насць пры­ста­соў­вац­ца да но­вых умоў пра­жы­ван­ня і на­ву­чан­ня вя­дуць да зні­жэн­ня іму­ні­тэ­ту і сур'­ёз­ных ме­ды­цын­скіх і са­цы­яль­на-псі­ха­ла­гіч­ных праб­лем. Да та­го ж ме­на­ві­та ў ася­род­дзі пер­ша­курс­ні­каў най­больш эфек­тыў­ная пер­ша­сная пра­фі­лак­ты­ка роз­на­га ро­ду за­леж­нас­цяў.

Па сло­вах аў­та­ра і ку­ра­та­ра пра­ек­та, ура­ча-ва­ле­о­ла­га Цэнт­ра зда­роўя Сня­жа­ны Каў­ры­гі, стар­ту пра­ек­та па­пя­рэд­ні­ча­лі ан­ке­та­ван­не і дыс­пан­се­ры­за­цыя яго ўдзель­ні­каў на ба­зе 33-й сту­дэнц­кай па­лі­клі­ні­кі. Пра­ве­дзе­ныя да­сле­да­ван­ні пад­ка­за­лі спе­цы­я­ліс­там, што сё­ле­та трэ­ба кан­суль­та­ваць пер­ша­курс­ні­каў не толь­кі па праб­ле­мах за­ліш­няй ма­сы це­ла, але і зра­біць упор на пра­фі­лак­ты­ку сар­дэч­на-са­су­дзіс­тай па­та­ло­гіі. Па вы­ні­ках ан­ке­та­ван­ня, 80% удзель­ні­каў пра­ек­та кан­ста­та­ва­лі іс­на­ван­не ў мо­ла­дзе­вым ася­род­дзі мо­ды на зда­ро­вы лад жыц­ця. Але ў шка­ле жыц­цё­вых каш­тоў­нас­цяў лі­дзі­ру­ю­чую па­зі­цыю ў пер­ша­курс­ні­каў зай­мае сям'я (73%); за­тым ідуць аду­ка­цыя (64%), ці­ка­вая ра­бо­та, пра­фе­сія (59%), а зда­роўе зна­хо­дзіц­ца толь­кі на чац­вёр­тай па­зі­цыі (57%).

Ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­не пра спо­са­бы за­ха­ван­ня і ўма­ца­ван­ня зда­роўя, сту­дэн­ты зга­да­лі за­ха­ван­не пра­віл аса­біс­тай гі­гі­е­ны, пры­ём ві­та­мі­наў, чы­тан­не роз­най лі­та­ра­ту­ры пра зда­роўе і на­вед­ван­не спар­тыў­ных сек­цый.

У ар­га­ні­за­цыі ўлас­на­га хар­ча­ван­ня сту­дэн­ты час­цей за ўсё кі­ру­юц­ца на­ступ­ны­мі прын­цы­па­мі: 88% кож­ную ра­ні­цу сне­да­юць, 13% за­хоў­ва­юць рэ­жым хар­ча­ван­ня, 35% ве­да­юць аб пра­віль­ным піт­ным рэ­жы­ме... Але 66% спа­жы­ва­юць най­боль­шую коль­касць ежы пас­ля 18 га­дзін або ўво­гу­ле ў нач­ны час.

На пы­тан­не «Якія кры­ні­цы ін­фар­ма­цыі аб за­ха­ван­ні зда­роўя вы лі­чы­це най­больш эфек­тыў­ны­мі?» ад­ка­зы рэ­спан­дэн­таў раз­мер­ка­ва­лі­ся на­ступ­ным чы­нам: на пер­шым мес­цы ста­яць ве­ды, атры­ма­ныя ад ме­ды­цын­скіх ра­бот­ні­каў, на дру­гім — ад баць­коў, а на трэ­цім — ін­тэр­нэт-кры­ні­цы. Та­му ў рам­ках пра­ек­та ўдзель­ні­кам бу­дзе пра­да­стаў­ле­на маг­чы­масць атрым­лі­ваць ве­ды ме­на­ві­та ад спе­цы­я­ліс­таў.

[caption id="attachment_63179" align="alignnone" width="600"]Яб­лык — сім­вал пра­фі­лак­тыч­на­га пра­ек­та, зда­ро­вай усмеш­кі ды і ўво­гу­ле зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця. А для спе­цы­я­ліс­таў у ІТ-сфе­ры, якіх рых­ту­юць у  БДУ­ІР, яб­лык (ка­лі пры­га­даць кам­па­нію Apple) — гэ­та яшчэ і сім­вал пра­ры­ву ў раз­віц­ці ін­фар­ма­цый­ных тэх­на­ло­гій...

Яб­лык — сім­вал пра­фі­лак­тыч­на­га пра­ек­та, зда­ро­вай усмеш­кі ды і ўво­гу­ле зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця. А для спе­цы­я­ліс­таў у ІТ-сфе­ры, якіх рых­ту­юць у БДУ­ІР, яб­лык (ка­лі пры­га­даць кам­па­нію Apple) — гэ­та яшчэ і сім­вал пра­ры­ву ў раз­віц­ці ін­фар­ма­цый­ных тэх­на­ло­гій...

 Яб­лык — сім­вал пра­фі­лак­тыч­на­га пра­ек­та, зда­ро­вай усмеш­кі ды і ўво­гу­ле зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця. А для спе­цы­я­ліс­таў у ІТ-сфе­ры, якіх рых­ту­юць у
БДУ­ІР, яб­лык (ка­лі пры­га­даць кам­па­нію Apple) — гэ­та яшчэ і сім­вал пра­ры­ву ў раз­віц­ці ін­фар­ма­цый­ных тэх­на­ло­гій...[/caption]

 

У гэ­тым го­дзе яго ўдзель­ні­ка­мі ста­нуць не толь­кі ста­рас­ты груп, але і за­меж­ныя сту­дэн­ты. Пра­гра­ма за­ня­ткаў бу­дзе па­шы­ра­на. У пры­ват­нас­ці, па­вя­лі­чыц­ца коль­касць трэ­нін­га­вых за­ня­ткаў. Бы­ло рас­пра­ца­ва­на но­вае ме­ню з улі­кам агуль­най за­хва­раль­нас­ці па ўні­вер­сі­тэ­це, па­вя­лі­чыў­ся асар­ты­мент ды­е­тыч­ных пра­дук­таў у ста­ло­вай і бу­фе­тах уні­вер­сі­тэ­та.

А ў якас­ці «пе­да­го­гаў» бу­дуць пры­цяг­вац­ца вы­пуск­ні­кі пра­фі­лак­тыч­на­га пра­ек­та мі­ну­ла­га го­да, якія атры­ма­лі сер­ты­фі­кат «Трэ­нер па пы­тан­нях за­ха­ван­ня і ўма­ца­ван­ня зда­роўя». Та­кія сер­ты­фі­ка­ты ма­юць 25 леп­шых ста­рас­таў груп.

Па­ка­заль­на, што сё­ле­та да пра­ек­та «Мой стыль жыц­ця сён­ня — маё зда­роўе і пос­пех заўт­ра» да­лу­чы­лі­ся і ін­шыя ста­ліч­ныя ВНУ — на­прык­лад, БДТУ, Уні­вер­сі­тэт куль­ту­ры і мас­тац­тваў, БДАУ, фі­лі­ял Ра­сій­ска­га са­цы­яль­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны пе­да­га­гіч­ны ўні­вер­сі­тэт імя Мак­сі­ма Тан­ка.

Да сло­ва, шмат­га­до­выя на­зі­ран­ні ра­бот­ні­каў 33-й сту­дэнц­кай па­лі­клі­ні­кі свед­чаць, што сту­дэн­ты-гу­ма­ні­та­рыі, асаб­лі­ва пер­ша­курс­ні­кі, хва­рэ­юць час­цей, чым сту­дэн­ты тэх­ніч­ных ВНУ. У пер­шую чар­гу гэ­тая за­ка­на­мер­насць тлу­ма­чыц­ца тым, што пры пры­ёме ў ВНУ на спе­цы­яль­нас­ці гу­ма­ні­тар­на­га кі­рун­ку ме­ды­цын­скія аб­ме­жа­ван­ні па ста­не зда­роўя — мі­ні­маль­ныя, ме­на­ві­та та­му на гу­ма­ні­тар­ных спе­цы­яль­нас­цях на­ву­ча­ец­ца больш дзя­цей-ін­ва­лі­даў або ма­ла­дых лю­дзей з хра­ніч­ны­мі за­хвор­ван­ня­мі.

А пры па­ступ­лен­ні на тэх­ніч­ныя і сель­ска­гас­па­дар­чыя спе­цы­яль­нас­ці спіс ме­ды­цын­скіх про­ці­па­ка­зан­няў на­мно­га шы­рэй­шы. Пе­ра­шко­дай для атры­ман­ня пра­фе­сіі мо­гуць стаць, на­прык­лад, за­хвор­ван­ні ор­га­наў ды­хан­ня, сэр­ца, ва­чэй і ін­шыя.

Па ін­фар­ма­цыі 33-й ста­ліч­най па­лі­клі­ні­кі, са­мыя «хва­ра­ві­тыя» сту­дэн­ты на­ву­ча­юц­ца ў Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным пе­да­га­гіч­ным уні­вер­сі­тэ­це, дзе асноў­ны кан­тын­гент скла­да­юць дзяў­ча­ты. А на апош­ніх рад­ках у рэй­тын­гу зва­ро­таў да ме­ды­каў зна­хо­дзяц­ца сту­дэн­ты Бе­ла­рус­ка­га аграр­на-тэх­ніч­на­га і Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га тэх­на­ла­гіч­на­га ўні­вер­сі­тэ­таў.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.