Вы тут

Сугучча чорнага і белага


У між­на­род­ным кон­кур­се пі­я­ніс­таў у Мін­ску па­зма­га­юц­ца прад­стаў­ні­кі 11 кра­ін.

Цу­доў­ны мо­мант, каб на­та­ліц­ца гу­чан­нем фар­тэ­пі­я­на. «Фар­тэ­пі­я­на» — так на­зы­ваў­ся кон­курс на­па­чат­ку, ка­лі яго пер­шы раз пра­вя­лі ў 1996 го­дзе. Гэ­та гуч­на: прэ­стыж пра­вя­дзен­ня між­на­род­на­га кон­кур­су ў на­шай кра­і­не пад­ма­ца­ва­ны яшчэ тым, што ён ад­бы­ва­ец­ца раз у не­каль­кі га­доў (да­лей у 2000, 2005, 2010 га­дах), та­му ама­та­ры му­зы­кі яго са­праў­ды ча­ка­юць. І гэ­та ці­ха: му­зы­ка, на­ват ка­лі з'яў­ля­ец­ца для ка­гось­ці мо­ман­там спа­бор­ніц­тва, утва­рае ін­тым­на-па­чуц­цё­вую пра­сто­ру ў за­ле, дзе кож­ны слу­хач ад­чу­вае, што іг­ра­юць ме­на­ві­та для яго. У прын­цы­пе, му­зы­кан­ты, на­ват ка­лі ма­юць на ўва­зе спа­бор­ніц­тва, най­перш вы­хо­дзяць на сцэ­ну дзе­ля та­го, каб вы­сту­піць.

Гэ­та цу­доў­ны мо­мант, каб па­слу­хаць му­зы­ку, ка­лі ёсць на гэ­та час. Пра­ва ад­крыць кон­курс ад­да­лі чле­нам жу­ры, якія 2 снеж­ня вы­сту­пі­лі на фі­лар­ма­ніч­най сцэ­не ў асоб­ным кан­цэр­це ра­зам з Дзяр­жаў­ным ака­дэ­міч­ным сім­фа­ніч­ным ар­кест­рам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Стар­шы­ня між­на­род­на­га жу­ры кон­кур­су — пра­фе­сар Бе­ла­рус­кай ака­дэ­міі му­зы­кі, на­род­ны ар­тыст Бе­ла­ру­сі Ігар Алоў­ні­каў. Але ёсць яшчэ прад­стаў­ні­кі бе­ла­рус­кай фар­тэ­пі­ян­най шко­лы: мас­тац­кі кі­раў­нік Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі Юрый Гіль­дзюк і Ула­дзі­мір Ду­лаў, лаў­рэ­ат між­на­род­ных кон­кур­саў.

Цыкл кон­курс­ных кан­цэр­таў пра­доў­жыц­ца да 12 снеж­ня. На ўсе вы­ступ­лен­ні пра­слу­хоў­ван­ня пер­ша­га і дру­го­га ту­раў у за­лу Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі мож­на тра­піць аб­са­лют­на бяс­плат­на. Слу­хаць ёсць што. У пер­шым ту­ры аба­вяз­ко­ва гу­чаць толь­кі тво­ры бе­ла­рус­кіх кам­па­зі­та­раў: ад кла­сі­каў Ста­ні­сла­ва Ма­нюш­кі, На­па­ле­о­на Ор­ды, Яна Та­ра­се­ві­ча да вы­дат­ных твор­цаў ХХ ста­год­дзя (Ана­то­ля Ба­га­ты­ро­ва, Ген­ры­ха Ваг­не­ра, Яў­ге­на Гле­ба­ва) і су­час­нас­ці (Сяр­гея Кар­тэ­са, Анд­рэя Мдзі­ва­ні).

І слу­хаць ёсць ка­го: у кон­кур­се вы­сту­пяць 50 му­зы­кан­таў ва ўзрос­це да 30 га­доў. Да фі­на­лу, які за­яў­ле­ны на 12 снеж­ня, па­він­ны дай­сці толь­кі шас­цё­ра.

Асоб­ная па­дзея — кан­цэрт лаў­рэ­а­таў і за­крыц­цё між­на­род­на­га кон­кур­су пі­я­ніс­таў, які ад­бу­дзец­ца 13 снеж­ня (вось на яго ўжо мож­на куп­ляць квіт­кі). Ура­чыс­та, у вя­лі­кай за­ле Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі, аб­вес­цяць ула­даль­ні­каў прэ­мій. Пер­шая пад­ма­цоў­ва­ец­ца су­май у 10 ты­сяч еў­ра, дру­гая — 8 ты­сяч, трэ­цяя — пяць. Яшчэ тры прэ­міі па 2 ты­ся­чы еў­ра пра­ду­гле­джа­ны для дып­ла­ман­таў. Пе­ра­мож­ца вы­сту­піць у гэ­ты ве­чар ра­зам з ар­кест­рам, ула­даль­ні­кі дру­гой і трэ­цяй прэ­мій сыг­ра­юць со­ла.

Мы ма­ем на ўва­зе, што збі­ра­ем­ся са­чыць за спа­бор­ніц­тва­мі ма­ла­дых му­зы­кан­таў све­ту, ся­род якіх мо­гуць быць і бу­ду­чыя яр­кія «зор­кі» іг­ры на фар­тэ­пі­я­на. Але заў­сё­ды ці­ка­ва па­слу­хаць тых, хто прад­стаў­ляе ай­чын­ную фар­тэ­пі­ян­ную шко­лу, якая так­са­ма вы­хоў­вае вы­дат­ных му­зы­кан­таў. Праў­да, на між­на­род­ным кон­кур­се ў Мін­ску пе­ра­мо­гу Бе­ла­ру­сі зда­быў ў 2000 го­дзе Аляк­сандр Му­зы­кан­таў. Сё­ле­та на­шу кра­і­ну прад­стаў­ля­юць больш за 20 ма­ла­дых пі­я­ніс­таў, да якіх ці­ка­ва пры­гля­дзец­ца і пры­слу­хац­ца. Хоць на­са­мрэч для кра­і­ны важ­ны сам факт пра­вя­дзен­ня між­на­род­на­га кон­кур­су пі­я­ніс­таў, які б збі­раў вы­ка­наў­цаў вы­со­ка­га ўзроў­ню. Ар­га­ні­за­та­ры, ся­род якіх Мі­ніс­тэр­ства куль­ту­ры Бе­ла­ру­сі і Бе­ла­рус­кая дзяр­жаў­ная фі­лар­мо­нія, ма­юць на ўва­зе ад­крыц­цё но­вых яр­кіх ім­ёнаў. З лю­бой кра­і­ны. Але сва­іх кан­кур­сан­таў пад­тры­маць усё ж вар­та. Ня­хай ім і сце­ны да­па­ма­га­юць.

Ла­ры­са ЦІ­МО­ШЫК

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.