Вы тут

Хвароба — не прысуд


Са­мыя роз­ныя пы­тан­ні, звя­за­ныя з пра­фі­лак­ты­кай і ля­чэн­нем даб­ра­якас­ных і зла­я­кас­ных пух­лін, а так­са­ма з ар­га­ні­за­цы­яй ан­ка­ла­гіч­най да­па­мо­гі, мож­на бу­дзе за­даць пад­час «пра­мой лі­ніі» га­лоў­на­му ўра­чу Мінск­ага га­рад­ско­га клі­ніч­на­га ан­ка­ла­гіч­на­га дыс­пан­се­ра Ула­дзі­мі­ру Сця­па­на­ві­чу КА­РА­НІ­КУ.

«Пра­мая лі­нія» ад­бу­дзец­ца ў рэ­дак­цыі га­зе­ты «Звяз­да» 12 снеж­ня, у пят­ні­цу, з 12.00 да 13.00 па ну­ма­ры 287 18 71. Па­пя­рэд­нія пы­тан­ні мож­на па­кі­нуць, па­зва­ніў­шы на ну­мар 287 18 29.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.