Вы тут

Арменiя зрабiла яшчэ крок да ЕАЭС


Пар­ла­мент Ар­ме­нii ра­ты­фi­ка­ваў да­мо­ву аб да­лу­чэн­нi рэс­пуб­лi­кi да Еў­ра­зiй­ска­га эка­на­мiч­на­га са­ю­за (ЕА­ЭС). За ад­па­вед­нае ра­шэн­не пра­га­ла­са­ва­лi 103 дэ­пу­та­ты, су­праць — 7. Яшчэ адзiн пар­ла­мен­та­рый ўстры­маў­ся.

6-42

Ра­ты­фi­ка­цыю пад­тры­ма­лi ўсе сi­лы, прад­стаў­ле­ныя ў за­ка­на­даў­чым ор­га­не кра­i­ны, акра­мя апа­зi­цый­най фрак­цыi «Спад­чы­на». Да­ку­мент аб да­лу­чэн­нi Ар­ме­нii да ЕА­ЭС быў пад­пi­са­ны ў Мiн­ску 10 каст­рыч­нi­ка.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.