Вы тут

Чарговыя перагаворы па спыненнi агню на ўсходзе Украiны


На 9 снеж­ня за­пла­на­ва­на су­стрэ­ча прад­стаў­нi­коў Аб'­яд­на­на­га цэнт­ра па спы­нен­нi агню на ўсхо­дзе Укра­i­ны. Пра гэ­та па­ве­да­мiў на бры­фiн­гу прад­стаў­нiк Са­ве­та на­цы­я­наль­най бяс­пе­кi i аба­ро­ны Укра­i­ны (СНБА) Анд­рэй Лы­сен­ка. «Гэ­та бу­дзе «лак­му­са­вы дзень», каб зра­зу­мець, хто i на­коль­кi га­то­вы вы­кон­ваць мiн­скiя да­моў­ле­нас­цi», — ска­заў ён.

6-43

Ра­ней Па­ра­шэн­ка аб­вяс­цiў аб увя­дзен­нi ўкра­iн­скi­мi сi­ла­вi­ка­мi «Дня цi­шы­нi» (рэ­жым поў­на­га спы­нен­ня агню) на паў­днё­вым ус­хо­дзе кра­i­ны, якi па­вi­нен па­чац­ца 9 снеж­ня. Па сло­вах Лы­сен­кi, «Укра­i­на га­то­вая за­бяс­пе­чыць «Дзень цi­шы­нi» i вы­кон­ваць мiн­скiя да­моў­ле­нас­цi». «Як толь­кi цэ­лы дзень бу­дзе пад­тры­ман­не цi­шы­нi, гэ­та бу­дзе старт для вы­ка­нан­ня мiн­скiх да­моў­ле­нас­цяў: па­чат­ку ад­во­ду цяж­ка­га ўзбра­ен­ня на 15 км i да­лей, вы­зва­лен­ня за­лож­нi­каў, зняц­ця мiн­ных за­га­род, на­ступ­на­га вы­ва­ду ўзбра­ен­няў i дэ­мi­лi­та­ры­за­цыi рэ­гi­ё­на», — ска­заў спi­кер СНБА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.