Вы тут

Расiя падпiсала са Славакiяй «нафтавы» дагавор


Мi­нiстр энер­ге­ты­кi Ра­сii Аляк­сандр Но­вак i мi­нiстр пра­мыс­ло­вас­цi Сла­ва­кii Па­вал Паў­лiс пад­пi­са­лi доў­га­тэр­мi­но­вы да­га­вор аб па­стаў­ках ра­сiй­скай наф­ты ў Сла­ва­кiю i яе тран­зi­це ў еў­ра­пей­скiя кра­i­ны, па­ве­дам­ля­юць iн­фар­ма­генц­твы.

6-44

Да­га­вор за­клю­ча­ны тэр­мi­нам на 15 га­доў — са сту­дзе­ня 2015 го­да да кан­ца 2029 з на­ступ­най аў­та­ма­тыч­най пра­лан­га­цы­яй на кож­ныя пяць га­доў, ка­лi не бу­дзе пя­рэ­чан­няў ба­коў. Да­ку­мент пра­ду­гледж­вае што­га­до­выя па­стаў­кi з Ра­сii ў Сла­ва­кiю да 6 млн т наф­ты па тру­ба­пра­вод­зе «Друж­ба», та­кi ж аб'­ём сы­ра­вi­ны пой­дзе тран­зi­там праз сла­вац­кую тэ­ры­то­рыю ў трэ­цiя кра­i­ны.

Тэр­мiн па­пя­рэд­ня­га да­га­во­ра, за­клю­ча­на­га яшчэ ў 1991 го­дзе, закан­чва­ец­ца 31 снеж­ня.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.