Вы тут

Коратка


Ука­за­мі Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі пер­шай і дру­гой за­ста­вам 15‑й гру­пы ор­га­наў па­гранс­луж­бы пры­свое­ны ім­ёны «Аст­ра­вец­кая» і «Ма­ла­дзе­чан­ская».

У Мін­ску з 12 снеж­ня 2014 го­да па 15 сту­дзе­ня 2015 го­да раз­гор­нец­ца «Ка­ляд­ны кір­маш». Кір­ма­шо­выя ра­ды бу­дуць пра­ца­ваць на Каст­рыч­ніц­кай пло­шчы і ка­ля Па­ла­ца спор­ту што­дзён­на з 12.00 да 21.00. Да­рэ­чы, кір­маш ка­ля Па­ла­ца спор­ту не спы­ніць сваю ра­бо­ту і ў на­ва­год­нюю ноч. На­быць та­вар тут мож­на бу­дзе з 21.00 31 снеж­ня да 4.00 1 сту­дзе­ня.

Бе­ла­русь увя­ла ча­со­вую за­ба­ро­ну на вы­ваз са сва­ёй тэ­ры­то­рыі рэ­ге­не­ры­ру­е­мых па­пе­ры або кар­до­ну (ма­ку­ла­ту­ры і ад­хо­даў). За­ба­ро­на пра­доў­жыц­ца да 1 чэр­ве­ня 2015 го­да.

Са­мы­мі шчод­ры­мі ў Бе­ла­ру­сі з'яў­ля­юц­ца ту­рыс­ты з Ра­сіі, Вя­лі­ка­бры­та­ніі, Гер­ма­ніі, Тур­цыі.

Па цу­доў­най тра­ды­цыі, за­кла­дзе­най у 2010 го­дзе, у ноч з 13 на 14 сту­дзе­ня га­лоў­ны тэ­атр кра­і­ны — На­цы­я­наль­ны ака­дэ­міч­ны Вя­лі­кі тэ­атр опе­ры і ба­ле­та Бе­ла­ру­сі — за­пра­шае су­стрэць ста­ры Но­вы год у сва­іх сце­нах. Ім­прэ­за пач­нец­ца 13 сту­дзе­ня ў 20.30 і за­вер­шыц­ца 14 сту­дзе­ня ў 3.00.

Кі­раў­нік МЗС Укра­і­ны Па­вел Клім­кін па­цвер­дзіў, што пад­рых­тоў­ка да но­вай су­стрэ­чы ў мін­скім фар­ма­це пра­даў­жа­ец­ца. Мі­ністр не вы­клю­чыў, што та­кая су­стрэ­ча мо­жа ад­быц­ца «ў са­мы блі­жэй­шы час».

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.