Вы тут

Прыняты бюджэт Саюзнай дзяржавы на будучы год


Учо­ра ад­бы­ла­ся 47‑я се­сiя Пар­ла­менц­ка­га схо­ду Са­ю­за Бе­ла­ру­сi i Ра­сii

Дэ­пу­та­ты ў дру­гiм чы­тан­нi пры­ня­лi са­юз­ны бюд­жэт на 2015 год у па­ме­ры амаль 4,9 млрд ра­сiй­скiх руб­лёў, пе­рад­ае ка­рэс­пан­дэнт БЕЛ­ТА.

Пра­ект дэ­крэ­та Вы­шэй­ша­га дзяр­жаў­на­га са­ве­та «Аб бюд­жэ­це Са­юз­най дзяр­жа­вы на 2015 год» па­сту­пiў у Пар­ла­менц­кi сход 10 лiс­та­пада 2014 года. У ад­па­вед­нас­цi з iм аб'­ёмы ад­лi­чэн­няў дзяр­жаў-удзель­нiц скла­да­юць 4,872 млрд ра­сiй­скiх руб­лёў, з якiх 3,167 млрд пры­па­дае на ад­лi­чэн­нi Ра­сi­яй i 1,705 млрд — на ад­лi­чэн­нi Бе­ла­рус­сю.

«У 2015 го­дзе ка­ля 85% агуль­ных вы­дат­каў бюд­жэ­ту пра­па­ну­ец­ца на­кi­ра­ваць на вы­ка­нан­не 9 са­юз­ных пра­грам i 28 ме­ра­пры­ем­стваў, у тым лi­ку ў га­лi­не пра­мыс­ло­вас­цi, сель­скай гас­па­дар­кi, энер­ге­ты­кi, транс­пар­ту, су­вя­зi i iн­фар­ма­ты­кi — бу­дзе вы­ка­ры­ста­на 42% бюд­жэ­ту; на са­цы­яль­ную па­лi­ты­ку, ахо­ву зда­роўя, аду­ка­цыю, эка­ло­гiю, куль­ту­ру i СМI — 26%; ва­ен­на-тэх­нiч­нае су­пра­цоў­нiц­тва, пра­ва­ахоў­ную дзей­насць, за­бес­пя­чэн­не бяс­пе­кi — 17%. Рас­хо­ды на ўтры­ман­не ор­га­наў Са­юз­най дзяр­жа­вы скла­дуць менш за 10% ад агуль­на­га аб'­ёму рас­ход­най част­кi бюд­жэ­ту», — ска­заў дзяр­жаў­ны сак­ра­тар Са­юз­най дзяр­жа­вы Ры­гор Ра­по­та.

Ся­род 9 са­юз­ных пра­грам — «Рас­пра­цоў­ка кас­мiч­ных i на­зем­ных срод­каў за­бес­пя­чэн­ня спа­жыў­цоў Ра­сii i Бе­ла­ру­сi iн­фар­ма­цы­яй дыс­тан­цый­на­га зан­дзi­ра­ван­ня Зям­лi на асно­ве вы­со­кiх тэх­на­ло­гiй», «Iна­ва­цый­нае раз­вiц­цё вы­твор­час­цi буль­бы i та­пi­нам­бу­ра на 2013–2016 га­ды», «Ума­ца­ван­не па­меж­най бяс­пе­кi Са­юз­най дзяр­жа­вы на пе­ры­яд 2012–2016 га­доў», «Удас­ка­на­лен­не сiс­тэ­мы аба­ро­ны агуль­ных iн­фар­ма­цый­ных рэ­сур­саў Бе­ла­ру­сi i Ра­сii на асно­ве вы­со­кiх тэх­на­ло­гiй», «Су­мес­ная дзей­насць па пе­ра­адо­лен­нi на­ступ­стваў чар­но­быль­скай ка­та­стро­фы ў рам­ках Са­юз­най дзяр­жа­вы да 2016 го­да».

Пар­ла­менц­кi сход Са­ю­за Бе­ла­ру­сi i Ра­сii ў 2015 го­дзе зро­бiць стаў­ку на па­шы­рэн­не рэ­гi­я­наль­на­га су­пра­цоў­нiц­тва па­мiж кра­i­на­мi для вы­ра­шэн­ня эка­на­мiч­ных праб­лем, за­явiў пад­час ра­бо­ты се­сii на­мес­нiк стар­шы­нi Пар­ла­менц­ка­га схо­ду Iван Мель­нi­каў, прад­стаў­ля­ю­чы план-гра­фiк ра­бо­ты схо­ду на 2015 год.

«Па аб'­ек­тыў­ных i суб'­ек­тыў­ных пры­чы­нах эка­но­мi­ка кра­iн зна­хо­дзiц­ца пе­рад но­вы­мi вы­клi­ка­мi, i бу­ду­чы год бу­дзе ня­лёг­кiм. Ад­но з ра­шэн­няў праб­ле­мы — па­шы­рэн­не са­цы­яль­на-эка­на­мiч­на­га су­пра­цоў­нiц­тва па­мiж рэ­гi­ё­на­мi Бе­ла­ру­сi i Ра­сii. Пы­тан­нi рэ­гi­я­наль­на­га су­пра­цоў­нiц­тва бу­дуць пры­яры­тэт­ны­мi ў па­рад­ку дня на­шых ме­ра­пры­ем­стваў, дзе б яны ні пра­хо­дзi­лi», — ска­заў Iван Мель­нi­каў.

У 2015 го­дзе бу­дзе ад­зна­чац­ца 70‑год­дзе Вя­лi­кай Пе­ра­мо­гi. «У нас адзi­нае ра­зу­мен­не ца­ны гэ­тай Пе­ра­мо­гi. Вi­да­воч­на, што пры пра­вя­дзен­нi ме­ра­пры­ем­стваў Пар­ла­менц­ка­га схо­ду бу­дзе пра­вiль­ным на­вед­ваць во­iн­скiя ме­ма­ры­я­лы, ар­га­нi­зоў­ваць ускла­дан­не кве­так, ад­да­ваць наш доўг па­мя­цi за­гi­ну­лым во­i­нам», — да­даў на­мес­нiк стар­шы­нi.

Па­вод­ле слоў Iва­на Мель­нi­ка­ва, у на­ды­хо­дзя­чым го­дзе спат­рэ­бiц­ца цес­ная ка­ар­ды­на­цыя су­мес­най ра­бо­ты пар­ла­мен­таў Бе­ла­ру­сi i Ра­сii. Ак­тыў­ны ўдзел са­юз­ных дэ­пу­та­таў у ме­ра­пры­ем­ствах на­цы­я­наль­ных пар­ла­мен­таў па­вiн­ен стаць пра­вi­лам.

Акра­мя та­го, пар­ла­мен­та­рыi Са­юз­най дзяр­жа­вы ў 2015 го­дзе пла­ну­юць уста­на­вiць ад­но­сi­ны з Мiж­пар­ла­менц­кай асамб­ле­яй Аса­цы­я­цыi кра­iн Паўд­нё­ва-Ус­ход­няй Азii. Так­са­ма дэ­пу­та­ты пра­цяг­нуць прак­ты­ку ўдзе­лу ў мiж­на­род­ным на­зi­ран­нi за вы­ба­ра­мi ў вы­шэй­шыя ор­га­ны ўла­ды за­меж­ных кра­iн.

Пар­ла­менц­кi сход Са­ю­за Бе­ла­ру­сi i Ра­сii пры­няў так­са­ма дэ­крэт «Аб па­рад­ку фар­мi­ра­ван­ня i вы­ка­нан­ня бюд­жэ­ту Са­юз­най дзяр­жа­вы». Но­вая рэ­дак­цыя да­ку­мен­та рас­пра­ца­ва­на з улi­кам шмат­га­до­ва­га во­пы­ту ар­га­нi­за­цыi бюд­жэт­на­га пра­цэ­су ў Са­юз­най дзяр­жа­ве. Яна па­вiн­на пра­ца­ваць у пла­не лiк­вi­да­цыi не­да­хо­паў, якiя вы­явi­лi­ся ў гэ­тай сфе­ры, а так­са­ма за­ма­ца­ваць ме­ха­нiз­мы ажыц­цяў­лен­ня бюд­жэт­на­га пра­цэ­су, што апраў­да­лi ся­бе на прак­ты­цы.

 
 
 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.