Вы тут

Рыбака выратавалі спецназаўцы


У Мін­ску на Свіс­ла­чы су­пра­цоў­ні­кі атра­да мі­лі­цыі асаб­лі­ва­га пры­зна­чэн­ня ГУ­УС вы­ра­та­ва­лі 81-га­до­ва­га ры­ба­ка, які пра­ва­ліў­ся пад лёд.

Мі­лі­цы­я­не­ры ўдзень нес­лі служ­бу па ахо­ве гра­мад­ска­га па­рад­ку ў ста­ліч­ным пар­ку Пе­ра­мо­гі — па­тру­ля­ва­лі на­бя­рэж­ную ра­кі, ка­лі па­чу­лі кры­кі аб да­па­мо­зе, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба ГУ­УС Мін­гар­вы­кан­ка­ма. Пад­бег­шы да Свіс­ла­чы, яны ўба­чы­лі ў 40 мет­рах ад бе­ра­га ча­ла­ве­ка, які та­нуў. Яго га­ла­ва то з'яў­ля­ла­ся на па­верх­ні, то зні­ка­ла з ві­ду... Мі­лі­цы­я­не­ры, скі­нуў­шы буш­ла­ты, кі­ну­лі­ся на да­па­мо­гу. Ад­нак ад­ра­зу ста­ла зра­зу­ме­ла, што пад­бег­чы да па­цяр­пе­ла­га не атры­ма­ец­ца: не­тры­ва­лы лёд па­чаў пра­гі­нац­ца пад на­га­мі і тра­шчаць. Та­ды ама­паў­цы ляг­лі і па­паў­злі да па­лон­кі, пры­ха­піў­шы пал­ку, што тра­пі­ла на во­чы. Ад­нак у па­жы­ло­га ча­ла­ве­ка ўжо асла­бе­лі ру­кі... Адзін з мі­лі­цы­я­не­раў пад­поўз блі­жэй і ў ней­кі мо­мант здо­леў сха­піць спа­чат­ку ад­ну ру­ку ры­ба­ка, а по­тым і дру­гую. Праз не­каль­кі се­кун­даў мі­лі­цы­я­не­ры змаг­лі вы­цяг­нуць па­цяр­пе­ла­га на лёд і па­цяг­ну­лі да бе­ра­га. Там за­нес­лі яго да «УАЗа» і да­ста­ві­лі ў баль­ні­цу. Вы­свет­лі­ла­ся, што 81-га­до­вы мін­ча­нін вы­пра­віў­ся на ры­бал­ку. Па лё­дзе ён пе­ра­соў­ваў­ся на лы­жах, але не раз­лі­чыў яго таў­шчы­ню і апы­нуў­ся ў ва­дзе.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.