Вы тут

Google — у дапамогу настаўнікам


Парк вы­со­кіх тэх­на­ло­гій і кар­па­ра­цыя Google за­пус­ці­лі  бясплатны ін­тэр­нэт-курс для на­стаў­ні­каў «Ба­за­выя сэр­ві­сы для аду­ка­цыі». Пер­шыя за­ня­ткі прай­шлі ў ву­чэб­ным цэнт­ры Пар­ка вы­со­кіх тэх­на­ло­гій у Мін­ску, а так­са­ма на ба­зе ІТ-ака­дэ­мій у Лі­дзе і Но­ва­по­лац­ку.

У хо­дзе ін­тэр­нэт-кур­са экс­пер­ты па­дзе­ляц­ца са слу­ха­ча­мі но­вы­мі ўмен­ня­мі і на­вы­ка­мі, а слу­ха­чы, у сваю чар­гу, змо­гуць аб­мя­няц­ца во­пы­там з ка­ле­га­мі з уся­го све­ту. У пе­да­го­гаў бу­дзе маг­чы­масць да­ве­дац­ца, як ін­шыя на­стаў­ні­кі ар­га­ні­зу­юць пра­вер­ку хат­ніх ра­бот дзя­ку­ю­чы Google Drіve, вы­ка­рыс­тоў­ва­юць Google-кар­ты, кан­так­ту­юць з вуч­ня­мі і іх баць­ка­мі праз плат­фор­мы Google, ра­зам з кла­сам аб­мяр­коў­ва­юць тво­ры мас­тац­тва, прад­стаў­ле­ныя ў Ака­дэ­міі куль­ту­ры Google, і г.д. Мэ­та кур­са — па­ка­заць, як з да­па­мо­гай ін­тэр­нэт-сэр­ві­саў мож­на ін­ды­ві­ду­а­лі­за­ваць пра­цэс на­ву­чан­ня, абу­дзіць у вуч­няў ін­та­рэс да ве­даў і спрас­ціць за­да­чы па пра­вя­дзен­ні ўро­каў.

Каб за­пі­сац­ца на курс, трэ­ба на­ве­даць сайт http://g.co/basіcsforteachіng і за­рэ­гіст­ра­вац­ца там у якас­ці слу­ха­ча. Слу­ха­чы, якія па­спя­хо­ва вы­ка­на­юць вы­ні­ко­вы пра­ект, змо­гуць атры­маць сер­ты­фі­кат аб пра­хо­джан­ні кур­са.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.