Вы тут

Віртуальны спектакль... пра атамную энергію


Ад­крыц­цё цэнт­ра па атам­най энер­гіі ад­бы­ло­ся ў Рэс­пуб­лі­кан­скім цэнт­ры іна­ва­цый­най і тэх­ніч­най твор­час­ці ў Мін­ску.

Гэ­та су­мес­ны пра­ект Ра­сій­скай дзяр­жаў­най кар­па­ра­цыі па атам­най энер­гіі «Ра­са­там» і Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. За­да­ча цэнт­ра — ін­фар­ма­ван­не на­сель­ніц­тва ў пы­тан­нях ра­ды­я­цый­най бяс­пе­кі, атам­най энер­ге­ты­кі і праф­ары­ен­та­цыя школь­ні­каў на тэх­ніч­ныя спе­цы­яль­нас­ці. Гос­ці змо­гуць да­ве­дац­ца пра гіс­то­рыю і раз­віц­цё атам­най га­лі­ны, вы­ка­ры­стан­не іна­ва­цый­ных да­сяг­нен­няў фі­зі­кі, пра перс­пек­ты­вы раз­віц­ця энер­ге­ты­кі і са­цы­яль­на-эка­на­міч­нае раз­віц­цё Бе­ла­ру­сі, якое па­цяг­не за са­бой бу­даў­ніц­тва Бе­ла­рус­кай АЭС.

Ін­фар­ма­цый­ны цэнтр аб­ста­ля­ва­ны су­час­ным муль­ты­ме­дый­ным кі­на­тэ­ат­рам, які спа­лу­чае па­на­рам­ную ЗD-пра­ек­цыю, кам­п'ю­тар­ную гра­фі­ку і ані­ма­цыю, стэ­рэа­гук, ін­тэр­ак­тыў­ныя кан­со­лі і пер­са­наль­ныя ма­ні­то­ры. Пра­гра­ма для на­вед­валь­ні­каў цэнт­ра ўклю­чае муль­ты­ме­дый­ныя пра­гра­мы, у тым лі­ку 45-хві­лін­ны муль­ты­ме­дый­ны се­анс у жан­ры вір­ту­аль­на­га спек­так­ля «Свет атам­най энер­гіі», а так­са­ма не­каль­кі ін­тэр­ак­тыў­ных вік­та­рын. Дзя­ку­ю­чы су­час­ным тэх­на­ло­гі­я­мі ства­ра­ец­ца эфект па­гру­жэн­ня гле­да­ча ў вір­ту­аль­ную рэ­ча­іс­насць. Пра­гра­ма се­ан­са ўні­вер­саль­ная і раз­лі­ча­на як на школь­ні­каў ад 8 га­доў, так і на да­рос­лую аў­ды­то­рыю. Акра­мя асноў­най пра­гра­мы, рас­пра­ца­ва­ны так­са­ма пра­гра­мы па аст­ра­но­міі, пры­ро­да­знаў­стве і кра­і­наз­наў­стве на рус­кай і анг­лій­скай мо­вах.

Да сло­ва, у Ра­сіі ство­ра­на ўжо 17 ін­фар­ма­цый­ных цэнт­раў па атам­най энер­гіі, якія па­спя­хо­ва функ­цы­я­ну­юць у Маск­ве, Санкт-Пе­цяр­бур­гу, Ека­ця­рын­бур­гу, Сма­лен­ску і ін­шых га­ра­дах. За­меж­ныя ін­фар­ма­цый­ныя цэнт­ры ад­кры­ты ў В'ет­на­ме, Тур­цыі і Банг­ла­дэш.

У мін­скім ін­фар­ма­цый­ным цэнт­ры па атам­най энер­гіі на­вед­валь­ні­кі змо­гуць па­зна­ё­міц­ца з прын­цы­па­мі ра­бо­ты бе­ла­рус­кай атам­най стан­цыі, устрой­ствам ахоў­ных бар'­е­раў на атам­най стан­цыі. Тут жа прад­стаў­ле­ны ма­ке­ты пра­мыс­ло­вай пля­цоў­кі АЭС і рэ­ак­та­ра.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.