Вы тут

Гераінавае адзенне


У Ма­гі­лё­ве пе­ра­кры­лі ка­нал па­стаў­кі нар­ко­ты­каў з Ся­рэд­няй Азіі ў Бе­ла­русь, Ра­сію, Укра­і­ну і кра­і­ны Еў­ра­са­ю­за.

На што толь­кі ні ідуць нар­ка­ганд­ля­ры, каб за­ра­біць гро­шы! Так, у Ма­гі­лё­ве за­тры­ма­лі пар­тыю адзен­ня з Ра­сіі, якое пе­рад тым, як вез­ці па­тэн­цый­ным спа­жыў­цам, за­ма­чы­лі ў моц­ным рас­тво­ры ге­ра­і­ну.

Не­бяс­печ­ны та­вар кан­фіс­ка­ва­лі ў ра­ней су­дзі­ма­га жы­ха­ра Ма­гі­лё­ва (прад­стаў­ні­ка цы­ган­скай ды­яс­па­ры) і яго пры­яце­ля з Кыр­гыз­ста­на. У аран­да­ва­най ква­тэ­ры яны па­спе­лі ўжо атры­маць нар­ко­тык з адзен­ня шля­хам вы­моч­ван­ня.

Спе­цы­я­ліс­ты Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та су­до­вых экс­пер­тыз па Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці ўста­на­ві­лі, што ў прад­ме­тах кан­фіс­ка­ва­на­га адзен­ня зна­хо­дзі­ла­ся не­каль­кі кі­ла­гра­маў ге­ра­і­ну ў кан­цэнт­ра­ва­ным вы­гля­дзе. Ма­гі­лёў­скі між­ра­ён­ны ад­дзел След­ча­га ка­мі­тэ­та ў да­чы­нен­ні да зга­да­ных асоб рас­па­чаў кры­мі­наль­ную спра­ву. Пра­вод­зяц­ца пра­вер­кі, экс­пер­ты­за. Удак­лад­ня­ец­ца ве­ра­год­насць да­чы­нен­ня да зла­чын­ства ін­шых асоб.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.