Вы тут

На карысць краіны


Прэ­зі­дэнт га­ран­туе біз­не­су, які пры­стой­на пра­цуе, за­ха­ва­насць укла­дан­няў

Аб гэ­тым Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка за­явіў, пры­ма­ю­чы з дак­ла­дам стар­шы­ню са­ве­та ды­рэк­та­раў ААТ «Амка­дор» — кі­ру­ю­чая кам­па­нія хол­дын­га» Аляк­санд­ра Ша­ку­ці­на, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

«У Бе­ла­ру­сі мож­на пра­ца­ваць, не трэ­ба ха­ваць гро­шы і ку­дысь­ці вы­во­дзіць. Укла­дай­це, гэ­та ва­ша, ні­хто гэ­та не ад­бя­рэ», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Прэ­зі­дэн­ту бы­ло да­ло­жа­на аб вы­ка­нан­ні ААТ «Амка­дор» — кі­ру­ю­чая кам­па­нія хол­дын­га» ўсіх ра­ней да­дзе­ных да­ру­чэн­няў кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы. Па­вод­ле слоў Аляк­санд­ра Ша­ку­ці­на, тыя да­ру­чэн­ні, якія зна­хо­дзяц­ца ў ста­дыі рэа­лі­за­цыі, ажыц­цяў­ля­юц­ца з апя­рэ­джан­нем тэр­мі­наў. Па­вод­ле яго слоў, у кра­і­не ідзе па­спя­хо­вая рэа­лі­за­цыя амаль паў­та­ра дзя­сят­ка пра­ек­таў.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.