Вы тут

«Калі заўважаю ў газеце новае сакавітае слова, абавязкова пазначаю яго для сябе»


На­мес­нік на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня Ста­ра­да­рож­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Ана­толь Ула­дзі­мі­ра­віч Пра­хоц­кі:

9-32

— Я даў­ні чы­тач і пры­хіль­нік «Звяз­ды», якая бы­ла і за­ста­ец­ца адзі­ным бе­ла­рус­ка­моў­ным што­дзён­ным вы­дан­нем. Вы­піс­ваю га­зе­ту даў­но, з 1990 го­да, як вяр­нуў­ся з ар­міі. Та­ды, па­мя­та­е­це, быў та­кі ці­ка­вы час, ка­лі бе­ла­рус­касць толь­кі па­чы­на­ла ад­ра­джац­ца... Ха­ця па пер­шым ча­се, пры­зна­ю­ся, у мя­не бы­ло не­дак­лад­нае ўяў­лен­не пра «Звяз­ду». Яна аса­цы­я­ва­ла­ся на­па­чат­ку не з ка­ляд­най зор­кай, а ча­мусь­ці (маг­чы­ма, з-за ня­даў­ня­га ар­мей­ска­га мі­ну­ла­га) з ва­ен­най га­зе­тай «Крас­ная звез­да». У 1991 го­дзе я па­сту­піў у Го­рац­кую сель­гас­ака­дэ­мію. Ма­ла­дое ася­род­дзе... Зга­да­ная хва­ля бе­ла­рус­кас­ці ад­бі­ва­ла­ся на на­шых дум­ках, па­чуц­цях... «Звяз­да» вы­сту­па­ла ні­бы тая на­стаў­ні­ца, вяр­та­ю­чы да род­на­га сло­ва. Не­ка­лі я ву­чыў­ся ў бе­ла­рус­ка­моў­най шко­ле, але ў 9-10 кла­сах на­ву­чан­не бы­ло ўжо на рус­кай. Слу­жыў у Мур­ман­скай воб­лас­ці, та­му на ней­кі час ада­рваў­ся ад мо­вы. Ка­лі пры­яз­джаў у вод­пуск, сам за­ўва­жаў, як гэ­та «бі­ла па ву­шах».

Я і за­раз пра­цяг­ваю ўдас­ка­наль­ваць бе­ла­рус­кую мо­ву дзя­ку­ю­чы «Звяз­дзе». Ка­лі за­ўва­жаю на яе ста­рон­ках якое но­вае для ся­бе са­ка­ві­тае сло­ва, аба­вяз­ко­ва па­зна­чаю яго ў на­тат­ні­ку, каб по­тым мож­на бы­ло ска­рыс­тац­ца ім.

У га­зе­це най­перш люб­лю чы­таць ма­тэ­ры­я­лы на гіс­та­рыч­ную тэ­му — на­прык­лад, пра ча­сы Вя­лі­ка­га Княст­ва Лі­тоў­ска­га. А так­са­ма глы­бо­кія па змес­це ар­ты­ку­лы пра не­вя­до­мыя фак­ты з жыц­ця сла­ву­тых бе­ла­ру­саў: Ва­сі­ля Бы­ка­ва, Ула­дзі­мі­ра Ка­рат­ке­ві­ча, Пят­ра Ма­шэ­ра­ва... Вель­мі ці­ка­выя раз­ва­жан­ні Але­ны Ляў­ко­віч. Яшчэ мя­не як эка­на­міс­та за­ці­ка­ві­ла руб­ры­ка пра фі­нан­са­вую аду­ка­ва­насць. Ня­гле­дзя­чы на скла­да­насць мно­гіх эка­на­міч­ных па­няц­цяў, ін­фар­ма­цыя пад гэ­тай руб­ры­кай па­да­ец­ца вель­мі да­ход­лі­ва.

Афі­цый­ныя па­дзеі ў га­зе­це, лі­чу, па­да­юц­ца аб'­ек­тыў­на. Ад­зна­чу руб­ры­кі «Цы­та­та дня» і «Ліч­ба дня». Як толь­кі бя­рэш га­зе­ту ў ру­кі, ад­ра­зу звяр­та­еш на іх ува­гу. Сё­ле­та ў «Звяз­дзе» з'я­ві­ла­ся но­вая ці­ка­вая руб­ры­ка пра на­ро­джа­ных у пэў­ны дзень — «Да­ты». Ве­да­е­це, па­чы­таў у свой дзень на­ра­джэн­ня, што пі­шуць, — боль­шасць су­па­ла! Ка­неш­не ж, ад­на з са­мых лю­бі­мых руб­рык у на­шай сям'і — «Алё, на­род на про­ва­дзе». Жон­ка Іры­на яе вель­мі ча­кае. Са­мыя ці­ка­выя ма­тэ­ры­я­лы з га­зе­ты вы­ра­заю. Яны ў мя­не рас­кла­дзе­ны па па­пках.

Уво­гу­ле, «Звяз­да» — вель­мі на­сы­ча­нае вы­дан­не. У ёй ёсць ін­фар­ма­цыя на лю­бы густ. Вось коль­кі да­дат­каў з'я­ві­ла­ся! Не па­да­ба­ец­ца адзін — заў­сё­ды зной­дзеш неш­та ці­ка­вае і ка­рыс­нае ў ін­шым. І ра­зам з тым, га­зе­та, лі­чу, зба­лан­са­ва­ная і пры­ця­галь­ная.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.