Вы тут

Алені, супермены і цыганачка з выхадам, або Як выбіралі кандыдатаў на «Еўрабачанне»


Ве­ча­рам мі­ну­лай пят­ні­цы, 5 снеж­ня, пра­фе­сій­нае жу­ры вы­зна­чы­ла­ся з фі­на­ліс­та­мі на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру пе­сен­на­га кон­кур­су «Еў­ра­ба­чан­не». Іх ім­ёны бы­лі агу­ча­ны ў пра­мым эфі­ры пра­гра­мы «Па­на­ра­ма». Праў­да, ня­гле­дзя­чы на за­ўва­гу стар­шы­ні ад­бо­рач­на­га жу­ры Аляк­санд­ра Ці­ха­но­ві­ча на­конт та­го, што сё­ле­та бы­ло прад­стаў­ле­на шмат ці­ка­вай мо­ла­дзі і ад­кры­ла­ся ня­ма­ла но­вых ім­ёнаў, у фі­нал прай­шлі ў асноў­ным ар­тыс­ты з імем і ба­га­тым сцэ­ніч­ным во­пы­там. Ужо ў ня­дзе­лю лё­са­ван­не вы­зна­чы­ла па­ра­дак іх вы­ступ­лен­ня ў фі­наль­ным кан­цэр­це, які ад­бу­дзец­ца 26 снеж­ня і бу­дзе па­ка­за­ны ў пра­мым эфі­ры «Бе­ла­русь 1» і «Бе­ла­русь 24».

[caption id="attachment_63634" align="alignnone" width="600"]Зомбі хоць і выклікалі ажыятаж, але прабіць рамкі адбору не змаглі. Зомбі хоць і выклікалі ажыятаж, але прабіць рамкі адбору не змаглі.[/caption]

Лё­са­ван­не скла­ла­ся на­ступ­ным чы­нам: ад­крые шоу гурт Napolі, пад ну­ма­рам 2 вы­сту­піць Lіs (Дзя­ніс Ліс, які сё­ле­та ўжо ўдзель­ні­чаў у «Еў­ра­ба­чан­ні» ў якас­ці бэк-ва­ка­ліс­та Тэа), ну­мар 3 да­стаў­ся Да­рыі, 4 — Гю­неш, 5 — Яне Буц­ке­віч і гур­ту Muzzart з Брэс­та, 6 — пе­ра­мож­цы мі­ну­ла­га се­зо­на «Ака­дэ­міі та­лен­таў» Ва­ле­рыі Са­доў­скай, 7 — гур­ту Rostany (спад­чын­нік знік­ла­га гур­та «Dalі», за­сна­ва­ны ва­ка­ліс­там Вік­та­рам Ру­дэн­кам), 8 — Жа­нет, 9 — са­ліс­ту пра-
д­зю­сар­ска­га цэнт­ра «Спа­маш» Аляк­сею Гро­су, 10 — на­шу­ме­ла­му дзя­во­ча­му пра­ек­ту Аляк­санд­ра Ры­ба­ка MІLKІ, 11 — ду­э­ту спе­ва­ка Юза­ры і спя­вач­кі Май­му­ны, 12 — ма­гі­лёў­ска­му гур­ту «Бе­ат­рыс», 13 — ба­я­ніс­ту і спе­ва­ку Ві­та­лю Ва­ран­ко, 14 — На­стас­сі Ма­ла­шке­віч (па­да­печ­ная Паў­ла Клы­шэў­ска­га), а за­крые кан­цэрт На­тал­ля Адзін­цо­ва (ура­джэн­ка Ма­гі­лё­ва ста­ла шы­ро­ка вя­до­май пас­ля вы­ка­нан­ня га­лоў­най жа­но­чай ро­лі ў мю­зік­ле «Пра­рок»), якая вы­сту­пае пад сцэ­ніч­ным псеў­да­ні­мам Tasha ODІ.

[caption id="attachment_63633" align="alignnone" width="600"]Дуэт спевака Uzari і спявачкі Маймуны атрымаўся вельмі каларытным і якасным. Дуэт спевака Uzari і спявачкі Маймуны атрымаўся вельмі каларытным і якасным.[/caption]

Да­рэ­чы, сё­ле­та прак­тыч­на кож­ны ах­вот­ны мог да­лу­чыц­ца да пра­слу­хоў­ван­ня і пра­ве­рыць, ці су­па­дае яго ўлас­ны му­зыч­ны густ з мер­ка­ван­нем жу­ры: упер­шы­ню Бел­тэ­ле­ра­дыё­кам­па­нія зла­дзі­ла на сва­ім сай­це ан­лайн-транс­ля­цыю з абод­вух дзён па­пя­рэд­ня­га ад­бо­ру. Гэ­тай маг­чы­мас­цю ска­рыс­та­лі­ся, да­рэ­чы, не толь­кі бе­ла­ру­сы — транс­ля­цыю гля­дзе­лі прад­стаў­ні­кі больш чым 70 кра­ін све­ту, у тым лі­ку з Ра­сіі, Укра­і­ны, Гер­ма­ніі, Поль­шчы, Ні­дэр­лан­даў, Грэ­цыі, Із­ра­і­ля, ЗША, Ка­на­ды. Але, без­умоў­на, вы­дат­ка­ваць столь­кі ча­су на «му­зыч­ную дэ­гус­та­цыю» мог да­зво­ліць са­бе да­лё­ка не кож­ны, та­му пэў­ная част­ка прэ­тэн­дэн­таў за­ста­ла­ся па-за ўва­гай шы­ро­кай пуб­лі­кі. «Звяз­да» скла­ла свое­асаб­лі­вы хіт-па­рад тых удзель­ні­каў, хто па роз­ных пры­чы­нах не прай­шоў у фі­нал ад­бо­ру, але па­кі­нуў пра ся­бе не­за­быў­нае ўра­жан­не.

Зом­бі-бэнд «Sweet Braіns»

За­га­дзя шы­ро­ка раз­рэ­кла­ма­ваў­шы ся­бе, за­гад­ка­выя пер­са­на­жы ў вы­гля­дзе ба­дзё­рых зом­бі з'я­ві­лі­ся на кас­тын­гу прак­тыч­на поў­най ко­пі­яй па­пу­ляр­най кам­п'ю­тар­най гуль­ні «Plants VS Zombіes» — і воб­ра­зы і, што больш важ­на, прад­стаў­ле­ная пес­ня ні­бы­та сыш­лі з кам­п'ю­тар­ных ма­ні­то­раў. Маг­чы­ма, та­му, каб па­збег­чы аб­ві­на­ва­чан­няў у пла­гі­я­це, суд­дзі «жы­вых мярц­вя­коў» да­лей па­пя­рэд­ня­га ад­бо­ру і не пра­пус­ці­лі.

Гурт «Аў­ра»

Ся­мей­ны і твор­чы ду­эт прад­ста­віў на суд жу­ры бе­ла­рус­ка­моў­ную пес­ню «За­ка­ха­ная», упры­го­жа­ную шчым­лі­вай аран­жы­роў­кай у бал­кан­скім сты­лі. «Гэ­та на­ша прын­цы­по­вая па­зі­цыя, — пад­крэс­ліў пас­ля вы­ступ­лен­ня кам­па­зі­тар Яў­ген Алей­нік, — што на «Еў­ра­ба­чан­ні» ад Бе­ла­ру­сі му­сіць гу­чаць бе­ла­рус­кая пес­ня. На­цы­я­наль­ная ад­мет­насць заўж­ды ў па­ша­не. Інакш чым мы пла­ну­ем здзі­віць Еў­ро­пу — поп-му­зы­кай у сты­лі сла­ву­тых швед­скіх ка­лек­ты­ваў? Быц­цам еў­ра­пей­ская пуб­лі­ка гэ­та­га яшчэ не чу­ла...». Не атры­маў­шы пу­цёў­кі ў фі­нал, ар­тыс­ты, зда­ец­ца, не за­сму­ці­лі­ся і за­пэў­ні­лі, што пра­цяг­нуць му­зыч­ную пра­па­ган­ду «спя­вай і слу­хай сваё».

[caption id="attachment_63632" align="alignnone" width="600"]Бабуля-рокер з Косава была, напэўна, найстарэйшай удзельніцай кастынгу. Бабуля-рокер з Косава была, напэўна, найстарэйшай удзельніцай кастынгу.[/caption]

На сё­лет­нім ад­бо­ры, да­рэ­чы, ха­па­ла ці­ка­вых бе­ла­рус­ка­моў­ных кам­па­зі­цый, пры­чым як ад тра­ды­цый­ных «на­род­ні­каў», так і ад прад­стаў­ні­коў аль­тэр­на­тыў­на­га кі­рун­ку — ду­э­та Navі, гур­тоў Rokash і Hurma, дзя­во­ча­га ан­самб­ля «Квар­тэт» з Грод­на, ста­ліч­на­га гур­та Tesaurus ды ін­шых. Але ні­вод­ная з гэ­тых пе­сень, на жаль, не ўра­зі­ла суд­дзяў на­столь­кі, каб тра­піць у фі­нал...

Люд­мі­ла Ру­дая

Пен­сі­я­нер­ка з Ко­са­ва вый­шла на сцэ­ну ў воб­ра­зе ба­бу­лі-ро­ке­ра — і пес­ню, улас­на, на­зва­ла гэ­так­са­ма. Але яр­ка­га воб­ра­зу і па­чуц­ця гу­ма­ру, якія прый­шлі­ся да мес­ца ў ад­бо­ры тэ­ле­пра­ек­та «Я ма­гу!» і спа­да­ба­лі­ся на ўкра­ін­скім шоу «Рас­смя­шы ко­мі­ка», не ха­пі­ла для са­праў­ды сур'­ёз­най за­яў­кі на еў­ра­пей­скі пе­сен­ны кон­курс.

Рус­лан Кус­ту­ры­ца

У маі гэ­та­га го­да цы­ган­скае шоу пад кі­раў­ніц­твам Рус­ла­на су­стра­ка­ла прад­стаў­ні­ка на­шай кра­і­ны з «Еў­ра­ба­чан­ня» ў аэ­ра­пор­це, а ўжо ў снеж­ні са­мі ўдзель­ні­кі ан­самб­ля прэ­тэн­да­ва­лі на тое, каб прад­стаў­ляць Бе­ла­русь на кон­кур­се. Ура­зі­лі, зрэш­ты, не столь­кі яр­кі­мі сцэ­ніч­ны­мі кас­цю­ма­мі і страс­ны­мі тан­ца­мі, коль­кі дзіў­най пес­няй з рэ­фрэ­нам «Толь­кі б не бы­ло вай­ны...». Пас­ля вы­ступ­лен­ня ў ва­чах усіх пры­сут­ных на пра­слу­хоў­ван­ні вя­лі­кі­мі лі­та­ра­мі чы­та­ла­ся пы­тан­не: што гэ­та бы­ло і пры чым тут цы­га­не?!

Дуб­ра­він і Кра­соў­скі

Ін­тэр­на­цы­я­наль­ны бе­ла­рус­ка-ўкра­ін­скі ду­эт па­ра­да­ваў вы­дат­ным ва­ка­лам і вы­ступ­лен­нем у сты­лі Сан-Рэ­ма. «На­ват не ве­рыц­ца, што яны спя­ва­юць на анг­лій­скай, а не на італь­ян­скай мо­ве», — пе­ра­шэпт­ва­лі­ся за спі­на­мі жу­ры шмат­лі­кія на­зі­раль­ні­кі. Са­рваў­шы апла­дыс­мен­ты пры­сут­ных, га­ла­сіс­тыя ўдзель­ні­кі, тым не менш, за­ста­лі­ся за ме­жа­мі фі­на­лу.

[caption id="attachment_63635" align="alignnone" width="600"]«Цыганская тэма» не кранула сэрцы суддзяў. «Цыганская тэма» не кранула сэрцы суддзяў.[/caption]

Гурт «Ар­тэ­факт»

Вый­шлі на сцэ­ну ча­мусь­ці ў кас­цю­мах су­пер­ге­ро­еў з па­пу­ляр­ных ко­мік­саў, хоць ура­зі­лі зу­сім ін­шым — вы­дат­ным ва­ка­лам і драй­вам, укла­дзе­ным у тры хві­лі­ны пес­ні «Су­пер­мен». Праў­да, як вы­свет­лі­ла­ся, пра­ві­лы на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру хлоп­цы чы­та­лі ня­ўваж­лі­ва і рых­та­ва­лі­ся да «жы­во­га» вы­ступ­лен­ня, та­му ледзь па­спе­лі пад­рых­та­ваць мі­ну­са­вую фа­наг­ра­му. Ці згу­ляў у мі­нус ме­на­ві­та гэ­ты факт, не­вя­до­ма, але ў фі­на­ле мы «Ар­тэ­факт» не па­чу­ем — пры­нам­сі сё­ле­та.

Ці­мур Пра­хін

Ле­таш­няя ня­ўда­лая спро­ба ска­рыць «Еў­ра­ба­чан­не» не­муд­ра­ге­ліс­тай ме­ло­ды­яй і вост­ра­са­цы­яль­ны­мі тэкс­та­мі не ад­бі­ла ў фрык-ар­тыс­та з Мін­ска ах­во­ты пра­цяг­ваць экс­пе­ры­мен­ты. На сё­лет­ні ад­бор, ві­даць, рых­ту­ю­чы­ся ўжо да «ёлак», Ці­мур з кам­па­ні­яй прый­шоў у кас­цю­мах Сан­та-Кла­у­са і яго спа­да­рож­ні­каў-але­няў, пры­чым гэ­тыя ўбо­ры свя­ці­лі­ся і пе­ра­лі­ва­лі­ся свет­ла­ды­ё­да­мі ў цем­ры пад жва­вы пры­пеў «На­шай ве­ры яр­кае свят­ло». У ста­не, на­блі­жа­ным да куль­тур­на­га шо­ку, суд­дзі на­ват да­зво­лі­лі вы­ка­наў­цу вы­сту­піць двой­чы, каб пра­дэ­ман­стра­ваць усе спец­эфек­ты — але ў фі­нал не пус­ці­лі.

9-21

...У 15 ар­тыс­таў і ка­лек­ты­ваў, якія атры­ма­лі шчас­лі­выя бі­ле­ці­кі і на крок на­блі­зі­лі­ся да еў­ра­пей­ска­га кон­кур­су, за­ста­ец­ца кры­ху больш за два тыд­ні, каб ад­шлі­фа­ваць свае вы­ступ­лен­ні і да­біц­ца пу­цёў­кі на «Еў­ра­ба­чан­не» ад пуб­лі­кі і жу­ры ў фі­на­ле (на­га­да­ем, да­рэ­чы, па­вод­ле пра­ві­лаў ад­бо­ру, у фі­на­ле пра­цуе ін­шае жу­ры, склад яко­га ста­не вя­до­мы не­па­срэд­на пе­рад кан­цэр­там). Хто за­ва­юе най­боль­шыя сім­па­тыі — дзя­во­чае ха­раст­во і пад­крэс­ле­ны ак­цэнт гур­та «MІLKІ» або на­поў­не­нае энер­ге­ты­кай сім­фа-рок-вы­ступ­лен­не Юза­ры і скры­пач­кі Май­му­ны; ха­рыз­ма і сцэ­ніч­ны во­пыт Гю­неш або вя­сё­лыя тан­цы ка­ба­рэ брас­таў­чан з Muzzart — да­ве­да­ем­ся ўжо зу­сім хут­ка.

А на ваш по­гляд, якім му­сіць быць бе­ла­рус­кі ад­каз ле­таш­ня­му(яй) пе­ра­мож­цу(ы) «Еў­ра­ба­чан­ня» Кан­чы­це Вурст?

Artefakt Aura Dubravin Krasowskij Milki Navi Alex Normalex

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК.

Фо­та Бел­ТА і Іны Альшэўскай.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.