Вы тут

Бескантактныя карткі набываюць папулярнасць


Сён­ня Бе­ла­рус­банк вы­пус­кае па­доб­ныя пла­цеж­ныя срод­кі дзвюх най­буй­ней­шых між­на­род­ных сіс­тэм Vіsa і MasterCard. А ця­пербес­кан­такт­ныя карт­кі Vіsa Electron пра­па­ноў­ва­юц­ца ў ме­жах па­ке­та па­слуг «Су­час­ны» (тэр­мін дзе­ян­ня кар­так — 3 га­ды, ра­ху­нак — до­ла­ры ЗША, еў­ра, ра­сій­скія аль­бо бе­ла­рус­кія руб­лі).

Бес­кан­такт­ныя карт­кі MasterCard Gold эмі­ту­юц­ца ў ме­жах двух па­ке­таў па­слуг. Па­кет «Прэ­стыж» пра­ду­гледж­вае па­доб­ную карт­ку з тэр­мі­нам дзе­ян­ня 3 га­ды, дзе ра­ху­нак у до­ла­рах ЗША, еў­ра, ра­сій­скіх аль­бо бе­ла­рус­кіх руб­лях. Карт­ка па­ке­та «Прэ­стыж плюс» мае ўжо тэр­мін дзе­ян­ня 5 га­доў, а ра­ху­нак — бе­ла­рус­кія руб­лі.

Уся­го буй­ней­шым бан­кам кра­і­ны эмі­та­ва­на больш за 11 ты­сяч бес­кан­такт­на­га «плас­ты­ку». У прэс-служ­бе Бе­ла­рус­бан­ка ўдак­лад­ні­лі, што бес­кан­такт­ны­мі тэр­мі­на­ла­мі аб­ста­ля­ва­на 736 ар­га­ні­за­цый ганд­лю і сэр­ві­су па ўсёй тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Ця­пер бан­кам вя­дзец­ца ра­бо­та па па­шы­рэн­ні «бес­кан­такт­най» інф­ра­струк­ту­ры.

Сяр­гей Па­лі­нін

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.