Вы тут

Мінус 200 мільёнаў


Па вы­ні­ках ліс­та­па­да зо­ла­та­ва­лют­ныя рэ­зер­вы Бе­ла­ру­сі, згод­на з ме­та­да­ло­гі­яй МВФ, змен­шы­лі­ся на 202,9 млн до­ла­раў ЗША і, па­вод­ле па­пя­рэд­ніх звес­так, на 1 снеж­ня скла­лі 521,0 млн до­ла­раў ЗША ў эк­ві­ва­лен­це. У на­цы­я­наль­ным вы­зна­чэн­ні рэ­зер­вы змен­шы­лі­ся на 313,6 млн до­ла­раў і на 1 снеж­ня скла­лі 6 408,7 млн до­ла­раў ЗША ў эк­ві­ва­лен­це. «На зні­жэн­не аб'­ёму зо­ла­та­ва­лют­ных рэ­зер­ваў у ліс­та­па­дзе паў­плы­ва­ла па­га­шэн­не ўра­дам і На­цы­я­наль­ным бан­кам знеш­ніх і ўнут­ра­ных аба­вя­за­цель­стваў у за­меж­най ва­лю­це ў поў­ным аб'­ёме, — кан­ста­ту­юць ва ўпраў­лен­ні ін­фар­ма­цыі і гра­мад­скіх су­вя­зяў Нац­бан­ка. — Пад­тры­ман­ню спры­я­ла рэ­фі­нан­са­ван­не аба­вя­за­цель­стваў На­цы­я­наль­на­га бан­ка, па­ступ­лен­не срод­каў ад про­да­жу Мі­ніс­тэр­ствам фі­нан­саў аб­лі­га­цый, на­мі­на­ва­ных у за­меж­най ва­лю­це, а так­са­ма па­ве­лі­чэн­не кош­ту зо­ла­та на між­на­род­ным рын­ку каш­тоў­ных ме­та­лаў». Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

 

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.